ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ดร.จุลดิศ คัญทัพ

ปีการศึกษา 2560

  1. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง