ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม

ปีการศึกษา 2560

  1. เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)
  2. การให้คำปรึกษาจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง