ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์ฝนแก้ว เทพสุต

ปีการศึกษา 2560

  1. การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยการเรียนการสอน
  2. การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน
  3. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 9 ชั่วโมง