ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์นันทพงศ์ ขำทอง

ปีการศึกษา 2560

  1. เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)
  2. การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง