ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์ณรงค์ อิสมาแอล

ปีการศึกษา 2560

  1. วิจัยการเรียนการสอนไม่ได้มีแต่ทำสื่อ
  2. การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง