ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: นางสาวชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา

ปีการศึกษา 2560

  1. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  2. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง