ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: อาจารย์สุภรตา เกียรติวิชญ์

ปีการศึกษา 2560

  1. การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยการเรียนการสอน
  2. วิจัยการเรียนการสอนไม่ได้มีแต่ทำสื่อ
  3. การให้คำปรึกษาจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

รวมจำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง