ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ

ปีการศึกษา 2560

  1. เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)
  2. วิจัยการเรียนการสอนไม่ได้มีแต่ทำสื่อ
  3. การให้คำปรึกษาจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน
  5. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  6. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 18 ชั่วโมง