ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ปัณณวิรญ์ ปันทะโรติ

ปีการศึกษา 2558

  1. อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/58

รวมจำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2560

  1. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง