ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: ลิขิต นีรนาทภูรี

ปีการศึกษา 2553

 1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Social Networking กับ การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง"
 2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2554

 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จะสร้าง Critical Thinking ให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร....?”

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2555

 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่องานวิจัยด้วย โปรแกรม R
 3. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2556

 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Inquiry Method
 2. การเขียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัยเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2557

 1. โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา"วัยเรียน"
 2. “เทคโนโลยีอัจฉริยะ” นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
 3. โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
 4. อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 2/57
 5. เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 6. การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย
 7. ประชุมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
 8. การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

รวมจำนวนชั่วโมง 25.3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2558

 1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง”ปัญหาวัยเรียน”แก้ไขอย่างไรให้ถูกวิธี

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2560

 1. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง