ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: เบญจพร เกาะแก้ว

ปีการศึกษา 2551

 1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "PBL กับ การจัดการสอนทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"
 3. โครงการศึกษาดูงานภายนอกของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2551

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2552

 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)"

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2553

 1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Social Networking กับ การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง"
 2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิตกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2554

 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จะสร้าง Critical Thinking ให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร....?”

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2555

 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่องานวิจัยด้วย โปรแกรม R
 3. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2556

 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Inquiry Method
 2. การเขียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัยเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์
 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

รวมจำนวนชั่วโมง 0 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2557

 1. โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา"วัยเรียน"
 2. “เทคโนโลยีอัจฉริยะ” นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
 3. โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
 4. เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 5. ประชุมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
 6. การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

รวมจำนวนชั่วโมง 19.3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2558

 1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง”ปัญหาวัยเรียน”แก้ไขอย่างไรให้ถูกวิธี

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2560

 1. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง