ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร: นงค์นุช ขันอ้าย

ปีการศึกษา 2557

  1. อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ S/57
  2. อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 1/57

รวมจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2558

  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง ปัญหาการใช้สถิติในงานวิจัย

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ปีการศึกษา 2560

  1. KM: Day 2018

รวมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง