ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

KM: Day 2018


วันที่ประกาศ: 27 กันยายน 2561, 15:16

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:30 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะเภสัชศาสตร์
1) ปฐม โสมวงศ์
2) อ.อภิรุจ เชียงโสม
วิทยาลัยรัฐกิจ
3) การุณ ทองชิด
4) คุณจรัสศรี สุกราสัย
คณะดิจิทัลอาร์ต
5) นัฐวุฒิ สีมันตร
6) ปาณัสมี จันทรปุ่ม
7) ธิดารัตน์ บุญรักษ์
8) อ.หทัยชนก เชียงทอง
9) นางสาวจุฑาทิพย์ กาฐจนไตรภพ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10) รัชดา วิวัฒน์สกุลเจริญ
11) นัยนันทน์ จงสวัสดิ์
12) นิษฐา วีระชน
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13) ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
14) ศุภณัฐ ค้าทอง
15) ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
16) โกวิท รพีพิศาล
17) ศิริวรรณ วาสุกรี
18) นงค์นุช ขันอ้าย
19) วุฒิพงษ์ ชินศรี
คณะนิติศาสตร์
20) ศิริวรรณ เรืองศรี
21) จุติมา สิริจารุธร
22) คุณอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
23) อนิสา มานะทน
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
24) สมบุญ นาคพรม
25) เบญจพร เกาะแก้ว
26) ลิขิต นีรนาทภูรี
27) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
28) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
29) นาตยา สมุทรถา
คณะบัญชี
30) มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
31) ปัณณวิรญ์ ปันทะโรติ
32) อ.จิรายุ ดวงแก้ว
33) ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
34) ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ
35) อาจารย์วัฒนี รัมมะพ้อ
36) อาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
คณะรัฐศาสตร์
37) ปรีรัตน์ บิลยะแม
รังสีเทคนิค
38) สุนทรีย์ ศรีวงศ์ษา
คณะบริหารธุรกิจ
39) อ.พิทยา คุณโอภาส
40) อ.พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
41) อ.อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
42) ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
43) ดร.บุษกริน นิติวงศ์
44) ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
45) ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
สำนักงานประกันคุณภาพ
46) ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
สำนักหอสมุด
47) คุณพรศรี สุขการค้า
48) คุณพัชรา หาญเจริญกิจ
49) คุณนฤมล พฤกษศิลป์
50) ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
51) คุณจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว
52) คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
53) คุณละมัย ประคอนสี
54) คุณพรทิพย์ พูนขุนทด
55) คุณศิระภา นาคเจือทอง
56) คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์
57) คุณกฤติยาพร ทองพูล
58) คุณกาญจนา เพ็งคำศรี
59) คุณธัญญาภัค เรืองเพ็ง
60) คุณบุญเสริม แหวนแก้ว
61) คุณธฤษวรรณ เฉลยไกร
คณะทันตแพทยศาสตร์
62) ศ.คลินิก ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
63) ทญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม
64) ทญ.ญาดา อนันตวัฒน์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
65) รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ
คณะวิทยาศาสตร์
66) รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
67) ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
68) ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรรัตน์
69) นางจีรนันท์ ทองแป้น
70) อ.รัชนก ขำศิริ
71) อ.ปานันท์ กาญจนภูมิ
72) นางสาวณัฐนิช สุดดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
73) นางสาวพานิกา สังขะโย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
74) คุณปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
75) ฐิตินันท์ อนุสรณ์
76) พนิดา ก้อนมณี
คณะศิลปศาสตร์
77) ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
78) อาจารย์ปวริศร ซ่อมศิลป์
79) อาจารย์วรพล มหาแก้ว
80) อาจารย์ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
81) อาจารย์วิษณุพงษ์ สุขสาคร
82) นางสาวนัยนา คำแดง
83) นางสาวพิมพ์ชนก ยาวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร์
84) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการฯ
85) นางลักขณา วิโรจธีระกุล
สถาบันวิจัย
86) นางสาวชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
87) นางสาวนิภาพร พบสระบัว
88) นายวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์
89) นางสาวอลิสา ยวงนุ่น
คณะรังสีเทคนิค
90) อาจารย์ฝนแก้ว เทพสุต
คณะเทคนิคการแพทย์
91) รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
92) ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
93) ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล
94) ดร.อภิชัย ศรีเพียร
95) ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
96) ดร.สัณห์สิรี เมืองมาลย์
บัณฑิตวิทยาลัย
97) ผศ.ดร.วรรณี ศุขสาสตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
98) วาลุกา พลายงาม
99) สัณหจุฑา พวงมาลา
100) อ.อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์
คณะเทคโนโลยีอาหาร
101) พิชญา โพธินุช
102) ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
103) อ.กฤตพร ลาภพิมล
คณะนวัตกรรมเกษตร
104) ลักษณ์ชญา พวงเงิน
สถาบัน Gen.Ed.
105) นายปิยรัช อยู่รักชาติ
106) นางสาวจิราภัทร จันทร์อินทร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
107) ดร.สถาพร คำหอม
คณะศิลปะและการออกแบบ
108) อ.ชินภัศร์ กันตะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
109) ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
110) ดร.ประยุทธ ชูสอน
111) ดร.ประมุข ชูสอน
112) ดร.จุลดิศ คัญทัพ
113) ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์
114) นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
115) อ.วสันต์ ยอดอิ่ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
116) พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์
คณะนิเทศศาสตร์
117) ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
118) รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
119) นางจิดารักษ์ ละออ