ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:18

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 13:00 ถึง 16:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะเศรษฐศาสตร์
2) นางสาวสุดารัตน์ บำรุงเขต
3) นางสาววนิดา จรรยา
สำนักงานบุคคล
4) นางนัยนันท์ จงสวัสดิ์
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
5) นายบรรจบ สุขไทย
6) นายจิรเดช มหายศ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
7) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
8) นางเบญจพร เกาะแก้ว
9) นางสมบุญ นาคพรม
10) นายลิขิต นีรนาทภูรี
11) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
12) อาจารย์สุภรตา เกียรติวิชญ์
คณะรังสีเทคนิค
13) นางพรรณสุภา กาญจน์สมรส
สำนักหอสมุด
14) นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
15) นางเยาวรัตน์ บางสาลี
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
16) นางสาวอัญอานันท์ ยันตะพันธ์
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
17) นางสาวณัฐวรรณ วาเรืองศรี
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
18) นางออมสิน จั่นชมนาค
19) นางสาวชุติมา คำบางชุย
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการฯ
20) นางลักขณา วิโรจธีระกุล
สถาบันวิจัย
21) นางสาวชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
22) นางสาวนิภาพร พบสระบัว