ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:16

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วุฒิพงษ์ ชินศรี
2) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะวิทยาศาสตร์
3) อาจารย์ศรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
4) ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
5) ดร.รัชนก ขำศิริ
6) อาจารย์สุทธิพร นามนาค
7) อาจารย์รุจิภาส บรรทวีปัญญา
8) อาจารย์ประเสริฐชัย สุขมามอญ
9) อาจารย์ปิยฉัตร์ บรรณสิทธิ์
10) อาจารย์รวมพร มณีโรจน์
11) ผศ.วัฒนา แซ่โหลว
คณะศึกษาศาสตร์
12) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
13) อาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
14) ดร.ชนินทร รัตตสัมพันธ์
15) ผศ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข
16) รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
17) ผศ.ดร.พนิดา ชาญเกียรติก้อง
18) อ.มณฑา สิงหเสรี
19) อ.ชนัฎตา สินธนพงษ์
20) อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์
21) อาจารย์พิสาน หุ่นทรัพย์
22) ดร.สมพร พรหมดวง
23) ดร.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
24) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
25) นางเบญจพร เกาะแก้ว
26) นางสมบุญ นาคพรม
27) นายลิขิต นีรนาทภูรี
28) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
คณะเศรษฐศาสตร์
29) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
คณะศิลปศาสตร์
30) อาจารย์ศนิวาร วุฒฑกุล
31) อาจารย์ณรงค์ อิสมาแอล
คณะนิติศาสตร์
32) อาจารย์วศิน อุสันโน
คณะบริหารธุรกิจ
33) อาจารย์พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
34) อาจารย์นันทพงศ์ ขำทอง
35) อาจารย์สมพร ผลกระโทก
36) ดร.สุกัลญา หลีแจ้
37) ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
38) มล.วิภาวดี จรูญโรจน์
39) อาจารย์สิรธีร์ ลิมปนดุษฎี
คณะเภสัชศาสตร์
40) อาจารย์อานุภาพ ปิติรัตนวรนาท
คณะดิจิทัลอาร์ต
41) อาจารย์พาสิน ธนสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
42) อาจารย์ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
43) อาจารย์ยุภาพร นาคกลิ้ง
44) ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
45) รศ.ปรางทิพย์ อุจะรัตน
46) ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
47) ผศ.นภาภรณ์ กวางทอง
48) อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์
49) ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน
50) ร.อ.หญิง รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์
คณะรังสีเทคนิค
51) อาจารย์ฝนแก้ว เทพสุต
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
52) อาจารย์อโนมา ทองสืบสาย
สถาบันการบิน
53) พล.อ.ท.ดร.ศุภกฤต อริยะปรีชา
54) พล.อ.ท.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ
55) ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตปุตตะ