ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การให้คำปรึกษาจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:16

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2018 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
2) อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า
3) อาจารย์สงบ ศศิพงศ์พรรณ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
4) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
5) นางเบญจพร เกาะแก้ว
6) นางสมบุญ นาคพรม
7) นายลิขิต นีรนาทภูรี
8) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
คณะศิลปะและการออกแบบ
9) อาจารย์พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
10) อาจารย์มุกค์ตรา ทองเวส
11) อาจารย์เขต ศิริภักดี
คณะนิเทศศาสตร์
12) อาจารย์มัติกร บุญคง
13) อาจารย์เขมนิจ มาลาเว
14) คุณขนิษฐา ชาญช่าง
คณะนิติศาสตร์
15) คุณศิริวรรณ เรืองศรี
16) คุณจุติมา สิริจารุธร
คณะศึกษาศาสตร์
17) ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
18) ดร.ณัฐกานต์ เกาศล
19) ดร.อรภัทร์กาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
20) ดร.วัลภา เฉลิมวงศาเวช
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
21) อาจารย์สุภรตา เกียรติวิชญ์
22) อาจารย์สุธิภา ไกรวศิร
23) อาจารย์ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
24) รศ.ปรางทิพย์ อุจะรัตน
25) ผศ.นภาภรณ์ กวางทอง
26) ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
27) อาจารย์วราภรณ์ แก้วสุข
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
28) อาจารย์อโนมา ทองสืบสาย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
29) ผศ.ดร.พนิดา ชาญเกียรติก้อง
30) อาจารย์พิสาน หุ่นทรัพย์
31) ดร.วรรณี เอกศิลป์
32) อาจารย์มณฑา สิงหเสนี
33) อาจารย์นวพร กุญชรจันท์
34) อาจารย์เอกณรงค์ ใจยงค์
คณะวิทยาศาสตร์
35) อาจารย์หฤทัย ฐานนันท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
36) อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ
คณะเภสัชศาสตร์
37) ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน
คณะดิจิทัลอาร์ต
38) อาจารย์ปิยนนท์ สมบูรณ์
คณะรังสีเทคนิค
39) อาจารย์สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
วิทยาลัยดนตรี
40) อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ
วิทยาลัยนานาชาติจีน
41) คุณพัชรพร สมบูรณ์
42) Ms.Jiang Xiao Ying
43) Ms.Yunxia Li