ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วิจัยการเรียนการสอนไม่ได้มีแต่ทำสื่อ


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:15

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศิริวรรณ วาสุกรี
คณะวิทยาศาสตร์
2) ดร.เรวดี วิเศษพานิชกิจ
3) รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
4) ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
5) ดร.รัชนก ขำศิริ
6) อาจารย์สุทธิพร นามนาค
7) ผศ.ดร.วนิดา พงษ์สถาพร
คณะศิลปศาสตร์
8) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
9) อาจารย์ศนิวาร วุฒฑกุล
10) อาจารย์ณรงค์ อิสมาแอล
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
11) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
12) นางเบญจพร เกาะแก้ว
13) นางสมบุญ นาคพรม
14) นายลิขิต นีรนาทภูรี
15) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
16) อาจารย์สุภรตา เกียรติวิชญ์
17) อาจารย์สมพร ผลกระโทก
18) อาจารย์ภัทรานี ดนัยสวัสดิ์
19) อาจารย์ณัฐนันท์ นุ่มหอม
20) ผศ.วัฒน ชยธวัช
21) อาจารย์อัมพรรันต์ ประไพวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
22) อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์
23) รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
24) อาจารย์อโนมา ทองสืบสาย
25) อาจารย์เสาวนีย์ ลาดน้อย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
26) อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์
27) ดร.วรรณี เอกศิลป์
28) อาจารย์มณฑา สิงหเสนี
29) ผศ.ดร.ศิิริกุล จันทร์สว่าง
30) อาจารย์พงษ์ศิลป์ แก้วรัตนโพธิ์
31) ผศ.พัชรี คำธิตา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
32) อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ
คณะรังสีเทคนิค
33) อาจารย์สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
คณะศึกษาศาสตร์
34) ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
คณะบริหารธุรกิจ
35) ดร.สุมาลี สว่าง
36) อาจารย์สมหมาย จงจิตรนันท์
คณะเภสัชศาสตร์
37) อ.ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
38) ศ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
39) ดร.ลักษณา เจริญใจ
คณะดิจิทัลอาร์ต
40) อาจารย์ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์
คณะเทคนิคการแพทย์
41) รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
คณะทันตแพทยศาสตร์
42) อ.ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
43) ผศ.ดร.สุดาญา ออประยูร