ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยการเรียนการสอน


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:14

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศิริวรรณ วาสุกรี
คณะวิทยาศาสตร์
2) ดร.เรวดี วิเศษพานิชกิจ
3) ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
4) ดร.รัชนก ขำศิริ
5) อาจารย์สุทธิพร นามนาค
6) ผศ.ดร.วนิดา พงษ์สถาพร
7) อาจารย์วิรุฬห์ วิชัยบุญ
คณะบริหารธุรกิจ
8) ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
9) อาจารย์พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
10) ดร.สุมาลี สว่าง
คณะศิลปศาสตร์
11) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
คณะศึกษาศาสตร์
12) ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
13) อาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล
14) ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
15) ดร.ณัฐกานต์ เกาศล
16) ดร.อรภัทร์กาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
คณะบัญชี
17) ผศ.วันฤดี สุขสงวน
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
18) ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์
คณะเศรษฐศาสตร์
19) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
20) อาจารย์สุภรตา เกียรติวิชญ์
21) อาจารย์สมพร ผลกระโทก
22) ดร.สุกัลญา หลีแจ้
23) ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
24) อาจารย์ณัฐนันท์ นุ่มหอม
25) ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
26) อาจารย์พงศ์ภัทร อนุกูลประโยชน์
27) อาจารย์สุวิภา ไกรวศิน
คณะพยาบาลศาสตร์
28) อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์
29) อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
คณะรังสีเทคนิค
30) อาจารย์ฝนแก้ว เทพสุต
31) อาจารย์สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
32) อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
33) ดร.วรรณี เอกศิลป์
34) อาจารย์มณฑา สิงหเสนี
35) ผศ.ดร.ศิิริกุล จันทร์สว่าง
36) อาจารย์พงษ์ศิลป์ แก้วรัตนโพธิ์
37) อาจารย์ชนัฏตา สินธนพงษ์
38) อาจารย์ชนินท์ วงศ์ใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์
39) อ.ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
คณะเทคนิคการแพทย์
40) รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
41) รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
42) ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
สถาบันภาษาอังกฤษ
43) อาจารย์พทัยนุช บุศน้ำเพชร
คณะทันตแพทยศาสตร์
44) ทญ.สิริภัทร ทองพ่วง
45) ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์
46) ทพ.รัชชา รักศักดิ์มนุษย์
47) ทญ.ลิลลี่ สีห์
48) ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ
49) ทญ.พลอยพิมพ์ ไกรสินธุ์
50) ทญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไท
สถาบันการบิน
51) พล.อ.ท.ดร.ชนนนาถ เทพลิบ