ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เขียนอย่างไรให้ได้ทุน (Proposal)


วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2561, 09:13

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 1970 เวลา 07:00 ถึง 07:00น.
2)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00น. ถึงวันที่ 11 เมษายน 2018 เวลา 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศิริวรรณ วาสุกรี
คณะเทคนิคการแพทย์
2) ดร.สมพล แพรพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์
3) อ.ดร.ภญ.เบญจวรรณ แจ่มใส
คณะศิลปศาสตร์
4) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
5) อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
6) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
7) นางเบญจพร เกาะแก้ว
8) นางสมบุญ นาคพรม
9) นายลิขิต นีรนาทภูรี
10) นางสาวปนัดดา พึ่งบุญ
คณะบริหารธุรกิจ
11) ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
12) อาจารย์ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
13) อาจารย์พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
14) อาจารย์มานิตา มะลิวัลย์
คณะศึกษาศาสตร์
15) ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
16) อาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล
17) ดร.ณัฐกานต์ เกาศล
18) ดร.อรภัทร์กาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร
คณะเศรษฐศาสตร์
19) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
20) อาจารย์นันทพงศ์ ขำทอง
21) อาจารย์สมพร ผลกระโทก
22) ดร.สุกัลญา หลีแจ้
23) ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
24) ร.อ.หญิง รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์
25) ร.อ.หญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
26) อาจารย์วราภรณ์ แก้วสุข
คณะวิทยาศาสตร์
27) รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
28) ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
คณะนิติศาสตร์
29) ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
30) ผศ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ
31) อาจารย์ธเนศ อังศุวัฒนากุล
คณะดิจิทัลอาร์ต
32) อาจารย์ดนุช จารุทรัพย์สดใส
คณะบัญชี
33) ผศ.ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์
34) อาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
บัญชี
35) อาจารย์จิรายุ ดวงแก้ว
สถาบันวิจัย
36) นายวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์