ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่  คณะวิชา และพัฒนาตัวบุคคลคืออาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สามารถดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาได้อย่างลุล่วงเหมาะสม รวมถึงสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักสูตรทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม Roadmap to Excellence ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการ“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวม มีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีต้นทุนสังคมสูง ครอบคลุมทุกด้านทั้งวิชาชีพ วิชาการ ด้านธรรมาภิบาล ทักษะด้านการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรม” รวมถึงเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.14 (สกอ.3.2) และ 2.15 (สกอ.3.1) ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559

ในการนี้ เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายวิชาการโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนจึงได้จัดโครงการสัมมนาฯ นี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนที่สามารถให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้านการวางแผนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลดอัตราการตกออก นอกจากนั้นยังได้รับความรู้และการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักสูตรทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา และยังเป็นโอกาสในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา อันเป็นการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเติบโต เข้มแข็ง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้สำเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสืบต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนที่สามารถให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้านการวางแผนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลดอัตราการตกออก
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมหลักสูตรทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการทำบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ที่มีอายุงาน < 3 ปี และอาจารย์ผู้สนใจ จำนวน 50 คน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สถานที่และวันเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ จำปาน้อย  : ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาจารย์ปราณี ทัดศรี: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยากรร่วมและผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์ : รองคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 14:35

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 1970 เวลา 07:00 ถึง 07:00น.
2)
วันที่ 2 มีนาคม 2017 เวลา 09:00น. ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2017 เวลา 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะดิจิทัลอาร์ต
1) https://isdc.rsu.ac.th/training/trainee
2) อ.ปฐม สุปรียาพร
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ศิริวรรณ วาสุกรี
4) ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
คณะวิทยาศาสตร์
5) ดร.วัชระ จงสา
6) อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล
7) ดร.เรวดี วิเศษพานิชกิจ
คณะเทคนิคการแพทย์
8) ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
9) ดร.สมพล แพรพันธ์
10) อ.สุวิทย์ คล่องทะเล
11) อ.พัชริยา พรรณศิลป์
คณะนิเทศศาสตร์
12) ดร.นุดี หนูไพโรจน์
13) อ.ขวัญชนก โชติมุกตะ
14) อ.ผาณิต มุงสูงเนิน
คณะเภสัชศาสตร์
15) อ.ภก.ประเวท การเมือง
16) รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น
17) อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
18) อ.ดร.ภญ.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์
19) อ.ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
20) อ.ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
21) อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์
22) อ.ภก.สุมิตร ลีวานิชกุล
23) อ.ดร.ภญ.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
24) อ.ดร.ภญ.เบญจวรรณ แจ่มใส
25) อ.ภก.พิชญภณ หนุนภักดี
26) อ.ภก.เจษฎา เลิศสิริมั่นคง
27) อ.ภญ.ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์
28) อ.ภก.สุรชัย โกติรัมย์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
29) นายอนุชิต นิรภัย
30) ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพล โชติกุลนันท์
คณะบัญชี
31) อ.ธนัย นพคุณ
32) อ.จิรายุ ดวงแก้ว
วิทยาลัยดนตรี
33) อ.ธีรวัฒน์ ตันบุตร
34) อ.ธรรมรัตน์ กลีบแก้ว
35) อ.บัญจินดา เหล่าไทย
36) อ.แขไข ธนสารโสภิณ
คณะรังสีเทคนิค
37) อ.อำพลพรต วงค์เปี่ยม
38) อ.สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
39) อ.ทอฝัน ทาปัญญา
40) อ.สุระบดี บุญใส
41) อ.ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์
42) อ.จักราวุธ พานิชโยทัย
คณะศิลปะและการออกแบบ
43) อ.ต้นข้าว นิทัศกาญจนานนท์
44) อ.อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์
45) อ.นิพล สมานมิตร
คณะศิลปศาสตร์
46) อ.รวิชญ์ ทวีทรัพย์
47) อ.จุมพล ถาวรชอบ
48) อ.สุพิชญา อ่ำคิด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
49) อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
คณะนิติศาสตร์
50) อ.ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย
คณะบริหารธุรกิจ
51) อ.พัชร พิลึก
52) อ.เนตรทิพย์ สุรศิริกุล
53) ดร.วีระศักดิ์ ประเสริฐชูวงศ์
54) อ.มานิดา มะลิวัลย์
55) อ.ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
56) อ.กิจติวัฒน์ รัตนมณี
57) Dr.Yunlin Yang
58) ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล
59) ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
60) อ.พิทยา คุณโอภาส
61) อ.พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
62) ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
63) อ.อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์