ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากขึ้น ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด R2R หรือ Routine to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครี่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรในองค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นำหลักของกระบวนการทำวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำ รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานประจำนั้นๆ เป้าหมายสำคัญของ R2R มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นำกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการทำงาน ฯลฯ ทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการทำงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานประจำไปสู่การทำงานวิจัย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 คน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วัน  เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

วิทยากร

ดร. อำนวย เถาตระกูล : เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 


วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 14:13

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
1) https://isdc.rsu.ac.th/training/trainee
2) ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
3) ดร.ณกมล จันทร์สม
คณะเภสัชศาสตร์
4) อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
5) อ.อร.ภญ.เบญจวรรณ แจ่มใส
6) อ.ภก.ชัยณรงค์ ศรีละคร
7) นางสาวฟามีรา มะดากะ
8) นางสาววรวรรณ สายงาม
9) นายลุกมาน สือรี
10) นายณฐวรรธน์ จันคณา
11) นางสาวปฐมาภรณ์ ปฐมภาค
คณะวิทยาศาสตร์
12) ดร.สิรินทร ปิ่นเวหา
13) อาจารย์ศรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
14) อ.ประเสริฐชัย สุขมามอญ
15) อ.รุจิภาส บวรทวีปัญญา
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
16) ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์
คณะเศรษฐศาสตร์
17) นางสาวสุดารัตน์ บำรุงเขต
สำนักงานบุคคล
18) นางนัยนันท์ จงสวัสดิ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
19) ดร.ชนินทร รัตตสัมพันธ์
20) รศ.ดร.โอภาส จุฑาเทพ
21) อ.สกุล หิรัญเดช
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22) นางสาววารุณี บุญคุ้ม
23) นางสาวนงค์นุช ขันอ้าย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
24) อ.ณิชาภัทร ฉายศรี
คณะศิลปศาสตร์
25) ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
26) ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
27) อาจารย์สรไน รอดนิตย์
28) อาจารย์จิรพร รักษาพล
สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
29) นางอัญชนา สุวรรณชาติ
สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
30) นายคเณศ แก้วบุญส่ง
31) นายบรรจบ สุขไทย
ศูนย์พัฒนาฟุตบอล
32) นายธีระวิทย์ ผลาเหิม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
33) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
34) นางเบญจพร เกาะแก้ว
35) นางสมบุญ นาคพรม
36) นางสาวเกษสุดา ไชยวงศ์
37) นายลิขิต นีรนาทภูรี
38) นายปรัชญ์ นันทกสิกร
คณะทัศนมาตรศาสตร์
39) อาจารย์ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา
40) พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
คณะศิลปะและการออกแบบ
41) อาจารย์พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
42) อาจารย์พจมาน ธารณเจษฎา
43) อาจารย์นิจาภา เหมะภูติ แฮมมิวตัน
44) อาจารย์ชินภัศร์ กันตะบุตร
คณะนิเทศศาสตร์
45) อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
46) อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ
47) อาจารย์มัติกร บุญคง
48) อ.เธียรชัย อัศวเดช
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
49) นางชูตา ธนรัช
50) นางสาวจริษา ลาภจุติ
สำนักงานประกันคุณภาพ
51) นางสาวรดา โตสิงห์ตระกูล
สำนักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ
52) นางสาวขวัญเรือน ภูษาบุญ
53) นางสาวเขมนิจ มาลาเว
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
54) นายจิรเดช มหายศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
55) อ.สุนีย์ ทองสว่าง