ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการ งานนิทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต KM Day Rangsit University 2017

ความสำคัญ

เนื่องด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มต้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้จำแนกออกเป็น 6 ด้าน และแต่ละด้านมีประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ ดังนี้

  • ด้านเทคนิคการเรียนการสอน : เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
  • ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ด้านธรรมาธิปไตย : การยึดมั่นคุณธรรม / นำการเปลี่ยนแปลง
  • ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ
  • ด้านนวัตกรรม : นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการฯ จึงวางแนวทางให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ ประเด็นความรู้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเด็นความรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และต้องเลือกดำเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่ ประเด็นความรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นความรู้การยึดมั่นคุณธรรม/นำการเปลี่ยนแปลง ประเด็นความรู้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประเด็นความรู้ นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ซึ่งในกรณีที่คณะวิชาหรือหน่วยงานมีความประสงค์จะถอดประสบการณ์การเรียนรู้  มากกว่า 2+1 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจทำได้จนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ ในการนี้ หลังจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าวแล้ว จึงดำเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้จากคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ภายในคณะวิชาหรือหน่วยงาน จากนั้นได้มีการสรุปสาระสำคัญเพื่อนำเสนอผ่านรูปแบบโปสเตอร์ ดังปรากฏอยู่ในงานแสดงนิทรรศการนี้

ดังนั้น ผู้ชมนิทรรศการจะได้รับทราบถึงแนวทางหรือวิธีการที่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ คิดค้น สร้างสรรค์ ทดลอง พัฒนา ปรับปรุง และนำไปใช้จนเกิดประสิทธิผล โดยผู้ชมสามารถนำเอาแนวทางหรือวิธีการเหล่านี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ภายในคณะวิชา หน่วยงาน หรือสถาบันต่อไป นอกจากนั้น ในงานดังกล่าวยังมีการจัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน อีกด้วย

  1. เพื่อจัดทำโปสเตอร์ ขนาด A1 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดประสบการณ์ความรู้ในประเด็นต่างๆ สำหรับจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
  2. เพื่อจัดทำโล่รางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่น ทั้ง 6 ด้าน
  3. เพื่อจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ KM ดีเด่นทั้ง 6 ด้าน

 

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

 

วันเวลาสถานที่

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร11) มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 9.30–12.00 น.

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยรังสิต


วันที่ประกาศ: 6 มิถุนายน 2560, 11:32

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศุภณัฐ ค้าทอง
2) โกวิท รพีพิศาล
3) ศิริวรรณ วาสุกรี
4) วุฒิพงษ์ ชินศรี
5) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
6) ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
7) ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
8) ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
9) ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
10) อาจารย์นิธิภา อาจฤทธิ์
11) คุณนงค์นุช ขันอ้าย
12) อาจารย์สุพานิช อังศิริกุล
13) ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
14) ดร.ธรรณพ อารีพรรค
15) อาจารย์วารุณี บุญคุ้ม
16) ดร.สุมามาลย์ ปานคำ
17) อาจารย์นิศากร จุลรักษา
18) คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
คณะเทคนิคการแพทย์
19) ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
20) ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร
21) ผศ.พิสิษฐ์ นามจันทรา
22) อาจารย์บาจรีย์ จันทราภาณุกร
23) ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
24) รศ.พรศรี ตันตินิติ
25) อาจารย์จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
26) ดร.สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์
27) อาจารย์เฉลิมพล แก้วใจ
28) อาจารย์นราวัลลภ์ แก้วทวี
29) อาจารย์รุ่งนภา วีระมโน
30) อาจารย์พรทิพย์ เพลินศิลป์
31) อาจารย์สกล สุนันทราภรณ์
32) อาจารย์พงศกร มาตย์วิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
33) อ.พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
34) ดร.มนัสชนก บริสุทธิญาณี
35) ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
36) ดร.กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงค์
37) อาจารย์ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
38) อ.มานิตา มะลิวัลย์
39) อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์
40) ดร.บุษกริน นิติวงศ์
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
41) ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
42) นางเบญจพร เกาะแก้ว
43) นางสมบุญ นาคพรม
44) นางสาวเกษสุดา ไชยวงศ์
45) นายปรัชญ์ นันทกสิกร
46) นายลิขิต นีรนาทภูรีนาท
สำนักงานประกันคุณภาพ
47) ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
48) คุณสุนิสา สุคันธปรีชา
49) คุณราณี ถนอมภูมิ
50) คุณรดา โตสิงห์ตระกูล
51) คุณพรรณิภา แดงเลิศ
สำนักงานวางแผน
52) คุณพัชรินทร์ ขาวรุ่งเรือง
สำนักหอสมุด
53) คุณเยาวรัตน์ บางสาลี
54) คุณสุรีรัตยา บุญแสนแผน
55) คุณพรศรี สุขการค้า
56) คุณพัชรา หาญเจริญกิจ
57) คุณนฤมล พฤกษศิลป์
คณะนิติศาสตร์
58) คุณศิริวรรณ เรืองศรี
59) คุณอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
60) คุณปราโมทย์ พิพัฒนาชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
61) ศ.คลินิก ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
สถาบันการบิน
62) พล.อ.ท.พินิจ ชาติไทย
63) คุณศุภภัทร์พงศ์ แย้มโพธิ์
คณะกายภาพบำบัด
64) ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง
คณะศึกษาศาสตร์
65) ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร
66) ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช
67) คุณเสาวภัทร ชินสระน้อย
68) อาจารย์ชิดชไม วิสุตกุล
69) ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
70) คุณณัฐกานต์ เกาศล
คณะเภสัชศาสตร์
71) อ.ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์
72) อ.ดร.ภก.อภิรุจ เชียงโสม
73) อ.ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู
74) อ.ดร.ภญ.ลักษณา เจริญใจ
วิทยาลัยรัฐกิจ
75) คุณหนึ่งฤทัย บานชื่น
76) คุณจรัสศรี สุกราสัย
คณะพยาบาลศาสตร์
77) ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
78) ผศ.ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
79) อาจารย์ปราณี ทัดศรี
80) ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
81) คุณปาณิสรา ผลบุญ
82) นางสาวอังสุมา จงมโนประเสริฐ
คณะบัญชี
83) ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
84) ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ
85) ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
86) อาจารย์อิทธิเดช แสงพวง
87) คุณมลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
88) คุณปัญญวิชญ์ ปันทะโชติ
89) อาจารย์วัฒนี รัมมะพ้อ
90) ผศ.วันฤดี สุขสงวน
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
91) ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์
92) ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ้ง
93) รศ.ปรียา อนุพงศ์องอาจ
คณะวิทยาศาสตร์
94) รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
95) ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
96) ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรรัตน์
97) ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ
98) ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
99) ผศ.ปัญญา มณีจักร
100) รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
101) ดร.วิรุฬ วิชัยบุญ
102) ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
103) ดร.วันทิกา เครือน้ำคำ
104) อาจารย์ทองใบ จันสีชา
105) อาจารย์ชัยชาญ ศรีโพธิ์
106) ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
107) อาจารย์กมะริยะ ขันราม
108) อาจารย์น้ำพลอย พิญญาณ
109) คุณจรัสศรี จำปาแถม
110) คุณวรัชญา ธนูศิลป์
111) คุณนพดล สัมฤทธิ์
112) คุณชลิก ทองดี
113) คุณณัฐวรรณ วาเรืองศรี
114) คุณวราภรณ์ ทองดี
115) คุณปราณี สัญญภาร
116) ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
117) อ.พรกมล ทวยเจริญ
สถาบันวิจัย
118) คุณอลิสา ยวงนุ่น
119) คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
120) คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม
121) คุณหัทยา ชาหอม
122) คุณนิภาพร พบสระบัว
123) คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์
สำนักงานตรวจสอบภายใน
124) นางสาวพานิกา สังขะโย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
125) คุณปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
126) คุณณีรนุช วงศ์เณร
127) คุณจฑารัตน์ พันธุ
คณะศิลปศาสตร์
128) ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
129) อาจารย์ศิริมน ศรีนพรัตน์
130) อาจารย์ปวริศร ซ่อมศิลป์
131) อาจารย์วรพล มหาแก้ว
132) อาจารย์ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
133) คุณนัยนา คำแดง
134) คุณอดิศร เข็มเพชร
135) อ.ศศวรรณ รื่นเริง
ผศ.อังสนา โยธินารักษ์
136) ผศ.อังสนา โยธินารักษ์
รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
137) รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
คณะนิเทศศาสตร์
138) ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
วิทยาลัยดนตรี
139) อ.อานุภาพ คำมา
คณะดิจิทัลอาร์ต
140) คุณจุฑาทิพย์ กาญจนไตรภพ
บัณฑิตวิทยาลัย
141) ดร.ไพกานท์ รัษาสุทธิพันธ์
142) คุณณัฐพล ใยไพโรจน์
คณะเศรษฐศาสตร์
143) ผศ.ผการัตน์ จำปาน้อย
144) ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร
สำนักอธิการบดี
145) คุณลักขณา วิภากุล