ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อบรมการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ S/59

เทอม S / 2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559


วันที่ประกาศ: 3 มิถุนายน 2559, 12:00

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016 เวลา 10:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
120 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม