ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “Active Learning” สอนอย่างไรให้สนุกและได้ผล

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และมุ่งเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระทำไม่ใช่เป็นเพียงการฟังเท่านั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าร่วมด้วย การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บความจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)  การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้จากเดิมที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด เป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ด้วยการสร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอน Active Learning ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นอกจากผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองแล้ว ผู้สอนยังต้องใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่สนุก เป็นห้องเรียนที่ถูกมนต์ขลังของครูที่รักในสิ่งที่ตนเองศึกษา รักในสิ่งที่ตนเองทำ และส่งผ่านพลังเหล่านั้นมาสู่ผู้เรียน เนื้อหาต่อให้ยากเพียงใด ผู้สอนก็สามารถอธิบายให้ฟังง่ายและสนุก ที่สำคัญผู้สอนจะหาวิธีให้ผู้เรียนได้รู้ว่าจะนำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนออกไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร เพราะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรล้วนเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตทั้งสิ้น ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน Active Learning จึงได้จัดโครงการสัมมนานี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับทราบ ไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน ต่างๆ จำนวน 50 คน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สถานที่และวันเวลา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์      อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร  : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:13

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:30 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) บุษบา พิพิธพร
2) เสมา สอนประสม
3) กานดา ว่องไวลิขิต
4) รัชนก ขำศิริ
5) ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย
6) เรวดี เรียมศิริ
7) อินทิรา แถมพยัคฆ์
8) ลดาวัลย์ วศินปิยะมงคล
คณะบัญชี
9) สุปราณี ศุกระเศรณี
10) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
11) อิทธิเดช แสงพม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
12) พัชรี คำธิตา
13) กนกพร อนันต์ชื่นสุข
14) ชนินทร รัตตสัมพันธ์
15) รง ภู่พวงไพโรจน์
16) ชนินท์ วงศ์ใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
17) สุรางศรี วิเศษ
18) สายใจ ทองเนียม
19) สุนทรา ธรนากร
20) นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
21) ศนิวาร วุฒฑกุล
22) รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
คณะนิเทศศาสตร์
23) รพีวรรณ กลยณี
24) คมศร สนองคุณ
คณะศิลปะและการออกแบบ
25) ดนยา เชี่ยววัฒกี
สถาบันภาษาอังกฤษ
26) กาญจนา ชีวาสุขถาวร
27) ดวงฤทัย สุขแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
28) วิมลรัตน์ บุญเสถียร
29) อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
30) ทิวาพร พงษ์มารุทัย
31) นิภา กิมสูงเนิน
32) วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
33) เกศรา เสนงาม
คณะนิติศาสตร์
34) รพีพร สายสงวน
35) สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี
คณะเภสัชศาสตร์
36) อาทิมนต์ วุฒิพงษ์
37) ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
38) อภิรุจ เชียงโสม
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
39) โกวิท รพีพิศาล
40) ศิริวรรณ วาสุกรี
41) สมชาย เล็กเจริญ
42) วารุณี บุญคุ้ม
43) สุมามาลย์ ปานคำ
44) ปณิธิ เนตินันท์
คณะศึกษาศาสตร์
45) นิภาพร เฉลิมนิรันดร
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
46) ธารินี พัชรเจริญพงศ์
47) โสราวดี วิเศษสินธพ
กายภาพบำบัด
48) สุวัฒนา ทองเอีย
รังสีเทคนิค
49) ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์
50) สุนทรีย์ ศรีวงศ์ษา
51) สุระบดี บุญใส
52) อำพลพรต วงศ์เปี่ยม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
53) ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
54) อนุชิต นิรภัย
55) พิชิตพล โชติกุลนันท์