ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์เรื่อง “ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัย เรียกว่า ครูนักวิจัย (Teacher as Research) ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยที่จะบ่งบอกถึงโอกาสของความสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัยนั้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการวิจัยเกือบทุกหัวข้อและเนื้อหาของการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณที่ต้องสังเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแปรและกรอบแนวความคิดของการวิจัย นอกจากนี้แนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้การทบทวนวรรณกรรมยังถูกนำไปใช้การตรวจสอบสิ่งที่นักวิจัยค้นพบในโครงการวิจัยให้เกิดความน่าเชื่อถือ และส่งผลทำให้นักวิจัยที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนั้นอย่างแท้จริง ดังนั้นในกระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกของการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย และเป็นสิ่งสำคัญที่คาดการณ์ได้ว่างานวิจัยนั้นจะแล้วเสร็จได้ตามเวลา มีความสมบูรณ์มีเนื้อหาครอบคลุม และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนบทความการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม

๒. เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนบททบทวนวรรณกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

๓. เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในเขียนบททบทวนวรรณกรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๐ คน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

  • ความสำคัญและความจำเป็นของการทบทวนวรรณกรรม
  • เทคนิคการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักกระบวนการวิจัย
  • ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมที่ดี

 

วิทยากร

ผศ. ดร. อริศรา  เล็กสรรเจริญ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)


วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2560, 11:10

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:30น. ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016 เวลา 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะพยาบาลศาสตร์
1) https://isdc.rsu.ac.th/training/trainee
2) น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
3) นิภา กิมสูงเนิน
4) อำภาพร นามวงศ์พรหม
5) วิมลวัลย์ วโรฬาร
คณะดิจิทัลอาร์ต
6) ภัทร นิมมล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8) สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา
9) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
10) ชาญวิทย์ วงศ์รัตนพรกูร
11) ศิลปชัย วัฒนเสย
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
12) นันทนิตย์ คงวัน
13) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
14) กฤตพร รำจวนเกียรติ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15) นิธิภา อาจฤทธิ์
16) ศิริวรรณ วาสุกรี
17) ธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ
คณะวิทยาศาสตร์
18) วันทิกา เครือน้ำคำ
19) อินทิรา แถมพยัคฆ์
20) ลดาวัลย์ วศินปิยะมงคล
วิทยาลัยดนตรี
21) นบ ประทีปะเสน
คณะทันตแพทยศาสตร์
22) ปิยะนุช กรรณสูต
คณะเภสัชศาสตร์
23) เชาวลิต มณฑล
24) ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค
25) วรวรรณ สายงาม
26) ลุกมาน สือรี
27) ณฐวรรธน์ จันคณา
28) ดวงใจ ดวงฤทธิ์
29) ลักษณา เจริญใจ
30) เบญจวรรณ แจ่มใส
31) ธนิยา วัญญคุปต์
32) ฟามีรา มดดากะ
33) ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร
วิทยาลัยรัฐกิจ
34) อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
คณะบัญชี
35) คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
36) เปรมารัช วิลาลัย
37) อัครวัฒน์ พิมพ์แสง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
38) ชัชชญา พีระธรณิศร์
คณะบริหารธุรกิจ
39) ณกมล จันทร์สม
40) สมิตา กลิ่นพงศ์
คณะศิลปะและการออกแบบ
41) ชินภัศร์ กันตะบุตร
ศูนย์พัฒนาฟุตบอล
42) ขวัญเรือน ภูษาบุญ
คณะนิเทศศาสตร์
43) ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
44) สุกัลญา หลีแจ้
45) ณัฐกาญจน์ แดงมณี