ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง ปัญหาการใช้สถิติในงานวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์

เรื่อง ปัญหาการใช้สถิติในงานวิจัย

 

หลักการและเหตุผล

        การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัย เรียกว่า ครูนักวิจัย (Teacher as Research) ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

        ในกระบวนการวิจัยการเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งที่จะบอกได้ถึงคุณภาพของงานวิจัย ดังที่นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552, หน้า 1,11) กล่าวไว้ว่า สถิติเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้น  สถิติจึงมีบทบาทสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณที่จะช่วยให้นักวิจัยอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์   การเลือกสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆ ดังที่ทราบว่าการวิจัยเป็นกระบวนการ (process)  ดังนั้นทุกขั้นตอนของการวิจัยจึงมีความสำคัญนักวิจัยจึงต้องพิถีพิถันในงานวิจัยทุกขั้นตอน ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้สถิติ ที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยนั้น ทั้งนี้งานวิจัยที่ดี งานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นมิได้หมายความว่าจะต้องเป็นงานวิจัยที่ใช้สถิติชั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อนเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากนักวิจัยเลือกใช้สถิติที่มีความสลับซับซ้อนแต่สถิตินั้นไม่สอดรับกับข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) ของการเลือกใช้สถิติแต่ละตัว อาจส่งผลให้งานวิจัยชิ้นนั้นนำไปสู่การสรุปที่ผิดพลาดได้ (misconception) เท่ากับว่าความพยายามที่นักวิจัยพยายามดำเนินการมาโดยตลอดในกระบวนการกำหนดกรอบความคิด (Conceptualization) นั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ดังนั้นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้สามารถเลือกใช้สถิติที่ เหมาะสมได้ ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์งานวิจัยที่วางแผนไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย และประโยชน์ของการนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ของสถิติประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้สถิติตัวใดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง นั้นๆ กล่าวคือนักวิจัยต้องมองงานวิจัยให้ถ่องแท้ทั้งกระบวนการ

       ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง ปัญหาการใช้สถิติตในงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สถิติไม่เหมาะสม

2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานวิจัยของตนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

3. เพื่อให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย

 

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากวิทยาลัย คณะ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 คน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

            - ลักษณะและประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย จำแนกตามลักษณะและปัญหาการวิจัย

            - ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สถิติไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัย

            - แนวทางแก้ไขตลอดจนเทคนิคการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย

 

วิทยากร

            ดร. อรอุมา เจริญสุข 

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

วัน เวลา และสถานที่

            วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 ห้อง 1-308 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจสถิติที่ใช้ในสำหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ

2. คณาจารย์สามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับงานวิจัยเพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

3. คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย

 

 

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์

เรื่อง ปัญหาการใช้สถิติในงานวิจัย

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม  2559  เวลา  8.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง 1-308 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                การบรรยาย เรื่อง ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเลือกใช้สถิติไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัย

10.30 – 10.45 น.                รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                การบรรยาย เรื่อง แนวทางแก้ไขตลอดจนเทคนิคการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย

 

 


วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2559, 13:58

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 09:00 ถึง 00:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะพยาบาลศาสตร์
1) น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
2) อำภาพร นาวงศ์พรหม
3) วารินทร์ บินโฮเซ็น
4) ยุภาพร นาคกลิ้ง
คณะบัญชี
5) เกศรา สุพยนต์
6) วัฒนี รัมมะพ้อ
7) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
คณะวิทยาศาสตร์
8) จีรนันท์ ทองแป้น
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
9) สมบุญ นาคพรม
10) เกษสุดา ไชยวงศ์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) ศิริวรรณ วาสุกรี
12) นงค์นุช ขันอ้าย
13) วารุณี บุญคุ้ม
14) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
15) ชัชชญา พีระธรณิศร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
16) อาภากร วัฒนะ
17) พงศ์ศิลป์ แก้วรัตนศรีโพธิ์
18) สมชาย ปุญญนิรันดร์
19) โอภาส จุฑาเทพ
20) สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
21) เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
22) โสภณ ช่อมณี
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
23) สุเทพ ชูช่วย
คณะนิเทศศาสตร์
24) จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
25) ฐิติ วิทยะสรณะ
26) พิทักษ์ ชูมงคล
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
27) สุดาญา ออประยูร
คณะศึกษาศาสตร์
28) นิภาพร เฉลิมนิรันดร
29) ส่งศรี วรรณเสน
คณะกายภาพบำบัด
30) ณัฎฐิกา นาคเพชร
31) ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน
32) อภิญญ์การย์ เจริญลาภ
คณะศิลปะและการออกแบบ
33) นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
34) พรพรรณ ร่วมทรัพย์
35) รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย
คณะทัศนมาตรศาสตร์
36) วัฒนีย์ เย็นจิตร
คณะเภสัชศาสตร์
37) ลักษณา เจริญใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
38) ภิรมย์ จั่นถาวร
กายภาพบำบัด
39) สุวัฒนา ทองเอีย