ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย มากขึ้น ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิด R2R หรือ Routine to Research เปรียบเสมือนนวัตกรรมหรือเครี่องมืออย่างหนึ่งในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกลไกผลักดันให้บุคลากรในองค์กรขวนขวาย ศึกษาค้นคว้า นำหลักของกระบวนการทำวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำ รวมถึงพัฒนาต่อยอดงานประจำนั้นๆ เป้าหมายสำคัญของ R2R มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นำกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นแบบเป็นวงจรไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนงาน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการทำงาน ฯลฯ ทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น องค์กรยังได้รับประโยชน์จากการทำงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยมี 4 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ 

 1. คำถามต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. คนทำวิจัยต้องเป็นคนที่กำลังเผชิญปัญหา 
 3. ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาได้รับการแก้ไขและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ดีขึ้น
 4. สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง

อย่างไรก็ตาม จากอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนางานประจำให้เกิดเป็นงานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การต่างๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่บุคลากรคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน  จึงทำให้เกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพด้วยการทำวิจัย  จึงทำให้การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในงานประจำไม่ได้นำมาพัฒนาต่อยอดไปเป็นงานวิจัย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนางานประจำไปสู่การทำงานวิจัย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ R2R รวมถึง กระบวนการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย R2R
 2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจำไปสู่การทำงานวิจัยได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

               อาจารย์จากคณะวิชาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนรวม 50 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

              ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันเวลาและสถานที่

              วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

วิทยากร

              รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

              หน่วยงาน : หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รูปแบบการดำเนินงาน

              การบรรยายเชิงวิชาการ

วิธีประเมินโครงการและค่าเป้าหมาย

 • เชิงปริมาณ >    จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
 • เชิงคุณภาพ >    คะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับ และการดำเนินการจัดงาน มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ R2R รวมถึง กระบวนการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย R2R
 2. อาจารย์และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจำไปสู่การทำงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
 3. มหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงาน สามารถนำผลจากการฝึกอบรมไปใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากร

 

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558  เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

-------------------------------------------------------------------------------------------

08.30 - 09.00 น.     -   ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.    -   การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดและหลักการของ R2R

 1. การนำงานประจำมาทำเป็นวิจัย
 2. การนำปัญหาในงานมาหาวิธีการแก้ไข

10.15 - 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.    -  การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดและหลักการของ R2R (ต่อ)

 1. การนำข้อมูลในงานประจำมาวิเคราะห์-สังเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศ
 2. การนำงานประจำมาทำเป็นผลงานวิชาการ

12.00 - 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)

13.00 – 14.30 น.    -   การบรรยายในหัวข้อ กระบวนการทำงานวิจัย R2R         

 1. หลักการของการทำงานวิจัย R2R
 2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย R2R

14.30 - 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น.    -   การบรรยายในหัวข้อ กระบวนการทำงานวิจัย R2R (ต่อ)

 1.  ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย R2R

15.30 – 16.00 น.       สรุปและตอบข้อซักถาม

 

************************************


วันที่ประกาศ: 1 พฤษภาคม 2558, 11:51

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:00 ถึง 16:30น.
รวมเวลา
360 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
2) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
3) กัณฐวุฒิ บุญมี
คณะเทคนิคการแพทย์
4) เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) รัชดา วิวัฒน์สกุลเจริญ
6) นัยนันทน์ จงสวัสดิ์
7) นิษฐา วีระชน
คณะนิติศาสตร์
8) สุรพล ศรีวิทยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9) พิธี ปานศรี
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
10) ดวงพร สุวรรณกุล
11) วาสนา กล้าหาญ
คณะเภสัชศาสตร์
12) เชาวลิต มณฑล
13) ดวงใจ ดวงฤทธิ์
14) ลักษณา เจริญใจ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15) มนฤทัย ระดีรมย์
16) ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
คณะทัศนมาตรศาสตร์
17) พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์
18) โทน แห้วเพ็ชร
19) ฐิติภา เบญจพล
20) เอกชัย โกไคศสวรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์
21) จุฬา ยันตพร
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
22) กาญจนพัฒน์ จรรยา
23) ไชยรัตน์ นาพุทธซา
สำนักงานปกครองและวินัย
24) คเณศ แก้วบุญส่ง
คณะศึกษาศาสตร์
25) พรรณรัตน์ เคดิช
สำนักงานหอพัก
26) อชิระ เลขพัฒน์
สำนักงานวางแผนและพัฒนากิจการนักศึกษา
27) พิชยา แก่นวิจิตร
สำนักหอสมุด
28) กัลยา ตันจะโร
29) รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
30) ลมัย ประคอนสี
คณะศิลปศาสตร์
31) นิตสัย นาคพรม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
32) สมบุญ นาคพรม
33) เบญจพร เกาะแก้ว
34) เกษสุดา ไชยวงศ์
35) ลิขิต นีรนาทภูรี
36) ปรัชญ์ นันทาสิกร
คณะบริหารธุรกิจ
37) พิทยา คุณโอภาส
38) อารีรัตน์ แย้มเกษร
39) นัยเกียรติ พงษ์พัฒนศึกษา
40) บุษกริน นิติวงศ์
คณะศิลปะและการออกแบบ
41) กิตติวัฒน์ โลหะการ
สถาบันภาษาอังกฤษ
42) มงคล โสดาจันทร์
คณะบัญชี
43) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์