ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ประชุมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 13.00-15.30น.


วันที่ประกาศ: 21 ธันวาคม 2557, 16:30

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2014 เวลา 13:00 ถึง 16:30น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
2) สุภางค์ วงษ์ขันธ์
3) วิภาวดี จรูญโรจน์
4) เพชรเจริญ วิภามณีโรจน์
5) สิรธีย์ ลิมปนดุษฎี
คณะวิทยาศาสตร์
6) ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
7) อารยา มุ่งชำนาญกิจ
8) พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
9) ชาติชาย ตระกูลรังสิ
คณะเศรษฐศาสตร์
10) พรรณี จรัมพร
11) ผการัตน์ จำปาน้อย
12) เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์
13) สายสวาท ทองสุพรรณ
14) ปรารถนา ยอดมโนธรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
15) ดารณี อินทะแสน
16) ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
17) สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาศัย
18) กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
19) ปิ่นประภา ประวิตรสกล
20) ณัฐนันทิทา ปิ่นกุล
21) ชัชชญา พีระธรณิศร์
คณะศิลปศาสตร์
22) สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
คณะศิลปะและการออกแบบ
23) วราวรรณ สุวรรณผาติ
24) ชินภัศร์ กันตะบุตร
25) สิรดา ไวยาวัจมัย
คณะพยาบาลศาสตร์
26) ราตรี ทองยู
27) สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
28) สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
คณะเทคนิคการแพทย์
29) สวรรยา พงศ์ปริตร
30) ศศิธร เกื้อกูล
คณะดิจิทัลอาร์ต
31) ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
32) ณัฐวุฒิ สีมันตร
คณะนิติศาสตร์
33) ยอดยิ่ง บำรุง
34) วิศรุต สำลีอ่อน
35) คมสัน โพธิ์คง
คณะนิเทศศาสตร์
36) บุปผา บุญสมสุข
37) ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
38) จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
39) จิระโรจน์ มะหมัดกุล
40) ดุสิดา ประนิช
วิทยาลัยนานาชาติจีน
41) สุดารัตน์ ไพรบึง
42) ดวงพร คชายั่งยืน
43) ณัชชารีย์ เลี้ยงวัฒนธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ
44) อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
45) มณินทร เมฆอ้อย
46) พัชร์พิชา เคียงสมบัติ
47) พรพิชา เพชรแก้วกุล
คณะเภสัชศาสตร์
48) จิระพรชัย สุขเสรี
49) วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา
50) ิจิตรลดา เวสารัชช์
สำนักงานกิจการนักศึกษา
51) มยุรา อาญาสิทธิ์
สำนักงานบุคคล
52) กสิณ จันทร์เรือง
53) กัลยาณี รื่นเริง
คณะบริหารธุรกิจ
54) ศจีทิพ ถวิลหวัง
55) อารีรัตน์ แย้มเกษร
คณะบัญชี
56) ประยูร โตสงวน
57) พิมพ์ใจ วีรศุทธากร
58) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
59) นัทธีรา ภักดีไพโรจน์
สำนักงานวางแผน
60) สุรางค์ คำสมาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
61) พานิกา สังขโย
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
62) นงเยาวน์ พันธ์น้อย
สำนักงานปกครอง
63) อานนท์ อนันนต์นรานนท์
64) สมบูรณ์ กิ่งตระการ
สถาบันไทย-จีน
65) อำนาจ สุ่มทอง
66) Qin Heni
สำนักอธิการบดี
67) วุฒิพล อินทรเทวี
68) ลักขณา วิโรจน์ธีระกุล
สำนักงานหอพัก
69) ธนาพร คร้ามแสง
70) สุวรรณ มาตร์เงิน
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
71) ออมสิน จั่นชมนาค
72) อำภา อุตะมี
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
73) กฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา
74) จันทร์เพ็ญ เพิ่มพูล
75) มัตติกา วิเศษวงษา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
76) กฤษฎา ชื่นหฤทัย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
77) จุฑารัตน์ พันธุ
78) ปัทมา ศรีบัวเอี่ยม
สำนักงานพัสดุ
79) ณัฐพัชร์ อภิรักษ์นานนท์
80) วริษฎา ศรีเสน
สำนักงานรับเงิน
81) มัลลิกา เกสร
82) พิมพ์ปภัค อภิรักษ์นานนท์
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
83) สมบุญ นาคพรม
84) เบญจพร เกาะแก้ว
85) เกษสุดา ไชยวงศ์
86) ลิขิต นีรนาทภูรี
87) ปรัชญ์ นันทาสิกร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
88) วราพร ลักษณลม้าย
89) เบ็ญจรัก วายุภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
90) โกวิท รพีพิศาล
91) ศิริวรรณ วาสุกรี
92) ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
บัณฑิตวิทยาลัย
93) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์