ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวใจสำคัญในกระบวนการศึกษาวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องเริ่มต้นจากการเขียน โครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้วิจัย และผู้ให้ทุน เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย แต่ในบางครั้งผู้วิจัยอาจประสบปัญหาในการเลือกหัวข้อวิจัย ยังคิดหัวข้องานวิจัยที่ตนเองต้องการจะทำไม่ออก ซึ่งผู้วิจัยอาจต้องไปศึกษาจากงานวิจัยที่ตนเองสนใจ หรืองานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถหาหัวข้อวิจัยได้ และจะไม่ทำให้เกิดการทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่น นอกจากนี้ D.B. Van Dalen (1962) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเลือกหัวข้อวิจัยไว้ ดังนี้

 1. เป็นปัญหาที่ผู้วิจัยหวังไว้ และตรงกับความหวังของคนทั่วไปหรือไม่
 2. ผู้วิจัยสนใจประเด็นนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่
 3. ผู้วิจัยมีทักษะ มีความรู้ความสามารถ และพื้นความรู้เดิมเพียงพอจะศึกษาวิจัยเรื่องนั้น ได้หรือไม่
 4. ผู้วิจัยมีเครื่องมือ แบบทดสอบ ห้องทดลอง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะใช้ดำเนินการวิจัยเรื่องนั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้วิจัยมีความรู้ที่จะสร้างเองได้หรือไม่
 5. ผู้วิจัยมีเวลาและงบประมาณที่จะทำได้สำเร็จหรือไม่
 6. ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้หรือไม่ มีข้อมูลให้รวบรวมแค่ไหน
 7. ประเด็นนั้นๆ ครอบคลุมและมีความสำคัญถูกต้องตามระเบียบของสถาบันที่ท่านกำลังเรียน หรือทำงานหรือไม่
 8. ประเด็นนั้นๆ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่

เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านการวิจัย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัย ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อและวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัย
 2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย
 3. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากวิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 คน

วิทยากร

ดร. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วัน เวลา สถานที่

วันพุธที่  3  กันยายน  2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกหัวข้องานวิจัย ตลอดจนแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย
 3. อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

วันพุธที่ 3 กันยายน  2557  เวลา  13.00 -16.30 น.

ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************

13.00 – 13.30 น.          - ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.          - หลักวิธีการเลือกหัวข้อวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

14.30 – 14.45 น.          - รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.          - ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 

---------------------------------------------------------------------------------

 


วันที่ประกาศ: 13 สิงหาคม 2557, 16:05

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2014 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
180 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
1) อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
2) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
3) อารีรัตน์ แย้มเกษร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
4) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
5) อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
6) ชาญวิทย์ วงศ์รัตนพรกูร
7) โอภาส จุฑาเทพ
วิทยาลัยดนตรี
8) สุขชัย ภวการค้าดี
คณะกายภาพบำบัด
9) ศรัญญู หรูปานวงษ์
10) ณัฏฐิกา นาคเพชร
สถาบันภาษาอังกฤษ
11) สุพัตรา ตู้จินดา
12) มาลี รุ่งไหรัญ
13) มงคล โสดาจันทร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
14) ชญานี โยธาสมุทร
15) สืบสันติ ภูติพันธุ์
16) นวพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ
17) สุรินี ธีนานุตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
18) ปวรพชร บุญเรืองขาว
คณะเภสัชศาสตร์
19) เชาวลิต มณฑล
20) ณฐวรรธน์ จันคณา
21) นิสิตตา พลโคตร
22) สิกขวัฒน์ นักร้อง
23) ประทีป ติยะปัญจนิตย์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
24) พัชรินทร์ พลอยสิทธิ์
25) โทน แห้วเพ็ชร
26) จิราภรณ์ พิกุลทอง
27) ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา
28) เอกชัย โกไคศสวรรค์
สถาบันการบิน
29) กฤษฎ์ มีมุข
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30) สิทธิศักดิ์ กันทราหล้า
31) ศิริวรรณ วาสุกรี
32) วุฒิพงษ์ ชินศรี
33) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะบัญชี
34) คมสันต์ อินตา
35) เกศรา สุพยนต์
36) วิภาพร กลั่นคำ
37) วัฒนี รัมมะพ้อ
38) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
39) เปรมารัช วิลาลัย
40) อัครวัฒน์ พิมพ์แสง
41) มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
42) สมพร ผลกระโทก
สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
43) ชัยวุฒ โอบอ้วน
สำนักงานกิจการนักศึกษา
44) ณิชาภัทร ฉายศรี
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
45) สมบุญ นาคพรม
46) เบญจพร เกาะแก้ว
47) เกษสุดา ไชยวงศ์
48) ลิขิต นีรนาทภูรี
49) ปรัชญ์ นันทาสิกร
บัณฑิตวิทยาลัย
50) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
51) ลดาวัลย์ วศินปิยะมงคล
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
52) วีระศักดิ์ พิทักษ์ศฤงคาร
53) มนัญญา ปัญญาธีระ