ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ (๕) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้ปฏิบัติการวิจัย เรียกว่า ครูนักวิจัย (Teacher as Research) ซึ่งจะต้องมีพันธกิจ (Mission) ที่จะต้องค้นหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินโครงการวิจัย เนื่องจากเรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลด้วย วิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนสละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานหรือบทความนั้นๆ การฝึกอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วไปเพื่อให้สามารถเขียนและนำเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนบทความการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ

๒. เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำข้อมูลสำคัญที่ได้จากโครงการวิจัย นำมาเขียนในรูปของบทความวิจัยได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ได้

๓. เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

๔. เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในเขียนบทความทางวิชาการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

                        อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๐ คน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                        ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

            - การเขียนบทความวิจัยประเภทต่างๆ

            - เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- ตัวอย่างบทความวิจัยที่ดี

 

วิทยากร

            ผศ. ดร. ชาตรี  ฝ่ายคำตา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วัน เวลา และสถานที่

            วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557 ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ

๒. คณาจารย์สามารถนำข้อมูลสำคัญที่ได้จากโครงการวิจัย นำมาเขียนในรูปของบทความวิจัยได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ได้

๓. คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในเขียนบทความทางวิชาการ ตลอดจนได้ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วันศุกร์ ที่ 28  มีนาคม  2557  เวลา  8.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                การบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยประเภทต่างๆ

10.30 – 10.45 น.                รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ


วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2557, 10:37

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 08:30 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะเภสัชศาสตร์
1) ปิยนุช ทองผาสุก
2) ลักขณา ไป่ทาฟอง
3) กล้า ชวนะพานิช
คณะบัญชี
4) สุปราณี ศุกระเศรณี
5) คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
6) วัฒนี รัมมะพ้อ
7) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8) พัชรี คำธิตา
9) อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
10) รง ภู่พวงไพโรจน์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
12) นิศากร จุลรักษา
13) อรนุช ปุณยกนก
14) ศุภณัฐ ค้าทอง
15) มนฤทัย ระดีรมย์
16) ธัญวรัตน์ แดงลิ่ม
17) เสกสันต์ แสงสวัสดิ์
18) เอกพงษ์ นพวงศ์
19) สงบ ศศิพงศ์พรรณ
20) ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
21) ศิริวรรณ วาสุกรี
22) สมชาย เล็กเจริญ
23) วารุณี บุญคุ้ม
24) วุฒิพงษ์ ชินศรี
คณะนิเทศศาสตร์
25) สุรัตน์ ทองหรี่
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
26) สุพาณี ภูติพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
27) ปาริชาต นารีบุญ
28) หฤทัย ฐานนันท์
29) อรพรรณ ทองประสงค์
คณะนวัตกรรมเกษตร
30) ดวงพร สุวรรณกุล
31) ฐิติมา พันชัย
32) ดวงกมล สังข์บุญลือ
33) เพชรลดา ปั้นหยา
34) นฤมล ลอยแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
35) ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
36) อารีรัตน์ แย้มเกษร
คณะเทคนิคการแพทย์
37) ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล
38) อภิชัย ศรีเพียร
39) สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์
40) ภาริณี กิตติมงคลสุข
สำนักงานรับเงิน
41) ศจีทิพ ถวิลหวัง
วิทยาลัยรัฐกิจ
42) บุญส่ง ชเลธร
คณะนิติศาสตร์
43) มงคล เทียนประเทืองชัย
44) ภัทรพงศ์ เกษทอง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
45) ชัชชญา พีระธรณิศร์