ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักการและเหตุผล

 

การเป็นครูอาจารย์ควรมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิชาชีพ ซึ่งครูไทยที่พึงประสงค์ มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ มีความรู้ดี มีบุคลิกภาพดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น บุคลิกภาพจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งสำหรับผู้อยู่ในสายอาชีพครูอาจารย์ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนและภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และความประทับใจแก่ผู้เรียนและผู้พบเห็น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การประกอบอาชีพครูอาจารย์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บุคคลผู้เป็นครูอาจารย์ที่มีบทบาททั้งการเป็นผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน จึงต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

การแต่งหน้าอย่างสวยงามเหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท และโอกาส เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์สุภาพสตรีมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น การแต่งหน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิธีสามารถช่วยแก้ไข     อำพรางจุดบกพร่องของผิวหน้า โครงสร้างรูปหน้า รวมทั้งเสริมจุดเด่นบนใบหน้าให้ดูน่าสนใจ การเข้ามาร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ จะช่วยให้อาจารย์สุภาพสตรีแต่ละท่านได้รู้จักกับลักษณะโครงสร้างใบหน้าและผิวหน้าของตนเอง ได้ทราบว่าตนเองเหมาะที่จะใช้เครื่องสำอางค์แบบไหน ต้องมีการดูแลสภาพผิวพรรณอย่างไร ที่สำคัญคือได้ทราบว่าควรใช้เทคนิควิธีการแต่งหน้าอย่างไรจึงจะเสริมสร้างให้ตนเองมีความสวย มั่นใจ โดดเด่น และเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างใบหน้าและผิวหน้าของตนเอง ทำให้ได้ทราบว่าตนเองเหมาะที่จะใช้เครื่องสำอางค์แบบไหน ต้องมีการดูแลสภาพผิวพรรณอย่างไร

2.       เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

              อาจารย์สุภาพสตรี จากคณะวิชาต่างๆ จำนวน 50 คน (รับจำนวนจำกัด)

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

              ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิทยากร

              VJ Pro-Makeup : ทีมงาน Makeup มืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน Makeup Artist ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เน้นการให้ความรู้และการปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

กิจกรรมการฝึกอบรม

     เป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการแต่งหน้าแบบ Classic Look เป็นการแต่งหน้าสไตล์คลาสสิค ที่ดูหรูหรา สุภาพ สง่างาม ด้วยโทนสีอ่อน เหมาะกับบุคลิกภาพของการเป็นอาจารย์ เน้นการลบจุดบกพร่องและเสริมจุดเด่นบนใบหน้า โดยการฝึกปฏิบัติจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดผิวหน้า ไปจนจบการแต่งหน้าขั้นตอนสุดท้าย

 

อุปกรณ์การฝึกอบรม

              ทางผู้จัดโครงการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าทุกอย่าง และเครื่องสำอางแบรนด์  Victoria Jackson ไว้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องสำอางค์มา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

วันเวลาและสถานที่

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

วิธีประเมินโครงการและค่าเป้าหมาย

 -   เชิงปริมาณ >       จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

-    เชิงคุณภาพ >      คะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับ และการดำเนินการจัดงาน มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างใบหน้าและผิวหน้าของตนเอง ได้ทราบว่าตนเองเหมาะที่จะใช้เครื่องสำอางค์แบบไหน และต้องมีการดูแลสภาพผิวพรรณอย่างไร

2.       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้งผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

***********************************************

 

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

**************************************************************

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการฝึกอบรม

>>>        การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติการ เพื่อสอนเทคนิคการแต่งหน้า แบบ Classic Look ซึ่ง 

เป็นการแต่งหน้าสไตล์คลาสสิคที่ดูหรูหรา สุภาพ สง่างาม ด้วยโทนสีอ่อน เหมาะกับบุคลิกภาพของการเป็นอาจารย์ เน้นการลบจุดบกพร่อง เสริมจุดเด่นบนใบหน้า ให้ดูสดใสสวยงาม อ่อนกว่าวัย และเป็นที่ประทับใจ    โดยการฝึกปฏิบัติจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดผิวหน้า ไปจนจบการแต่งหน้าขั้นตอนสุดท้าย นอกจากนั้น ยังมีการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพผิวหน้า การดูแลผิวพรรณให้เหมาะกับแต่ละสภาพผิว รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อการแต่งหน้าในโอกาสพิเศษต่างๆ

 

อุปกรณ์การฝึกอบรม

              ทางผู้จัดโครงการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าทุกอย่าง และเครื่องสำอางแบรนด์  Victoria Jackson ไว้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องสำอางค์มา และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2557, 09:18

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
2) บุษบา พิพิธพร
3) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
4) จุฑามาศ มหานิล
5) รัชนก ขำศิริ
6) เพ็ญนภา พรมทะเล
7) วรัญญา ชมภูพล
8) ศนิ บุญญกุล
9) กมะริยะ ขันราม
10) วัชราพร แก้วเรือนทอง
11) เบญจมาศ ประทุมไทย
12) อินทิรา แถมพยัคฆ์
13) นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
14) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
15) ชิดชไม วิสุตกุล
คณะเทคนิคการแพทย์
16) อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
17) นราวัลลภ์ แก้วทวี
18) สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19) วรรณวิภา ติตถศิริ
20) อารีรัตน์ ส่งวัฒนา
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
21) หทัยชนก เจริญพงศ์
22) จณัญญา เปลี่ยนรังษี
23) ปิยะนุช กรรณสูต
24) สรียา ศิลป์พิทักษ์สกุล
คณะศิลปศาสตร์
25) ฐิตาภา สินธุรัตน์
26) พรพะเยาว์ กงเม่ง
27) กนกวรรณ พรณอมวงศ์
คณะนวัตกรรมเกษตร
28) ดวงพร สุวรรณกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
29) วรรณี ศุขสาตร
คณะบริหารธุรกิจ
30) ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน
31) มนัสชนก บริสุทธิ์ญาณี
32) ปาณิสา นิติวรางกูร
33) ธนวดี วงษ์คำช้าง
34) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
35) อารีรัตน์ แย้มเกษร
36) สมิตา กลิ่นพงศ์
สำนักงานกิจการนักศึกษา
37) มยุรา อาญาสิทธิ์
38) ณิชาภัทร ฉายศรี
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
39) สิริพร แก้วสกุล
40) เบญจพร เกาะแก้ว
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
41) อาทิมนต์ วุฒิพงษ์
42) ปฐวีณ์กร เกษโมมล
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
43) นภา บุญมา
44) รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย