ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น

สำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลนักศึกษาด้านต่างๆ ที่จะส่งผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างสัมฤทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องมีบทบาททั้งเป็นที่ปรึกษาเชิงวิชาการและเป็นที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนะแนว ด้วยการทำหน้าช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้  ด้วยการใช้เทคนิคของการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารความเข้าใจ  ซึ่งขั้นตอนทั่วไปของการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   การสำรวจปัญหา การประคับประคองจิตใจให้อารมณ์สงบ  การกระตุ้นให้มองหาทางเลือกและประเมินข้อดีข้อเสีย  การชี้แนะช่องทางหรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  การทดลองปฏิบัติ และท้ายที่สุดคือการติดตามผล ก่อนจะยุติการช่วยเหลือ 

ทั้งนี้ การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแล้ว  ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อยในวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ที่สำคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทราบถึงแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม โครงการสัมมนานี้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์ผู้รับภาระหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วัตถุประสงค์

 

1.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษา

3.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน รวมถึง แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

4.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นกับท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

              ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์

 

รูปแบบและเนื้อหา

              การบรรยายร่วมกับการทำกิจกรรม ในหัวข้อ

              - ภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

              - หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษา

              - พัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหา

              - แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพงศ์ ชูทัย : หัวหน้าสาขาวิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 40 คน

 

ระยะเวลา

              วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 อาคารรัตนคุณากร (11) ห้อง 11-405 เวลา 9.00-12.00น.

 

การประเมินผลโครงการ

จำนวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 40 คน จำแนกเป็น

-    เชิงปริมาณ >   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

-    เชิงคุณภาพ >   คะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับ และการดำเนินการจัดงาน มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.       ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษา

3.       ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน รวมถึง แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

4.       ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นกับท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ

5.       คณะเทคนิคการแพทย์สามารถนำผลโครงการสัมมนานี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการ

โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น

สำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 อาคารรัตนคุณากร (11) ห้อง 11-405 เวลา 9.00-12.00น.

 

********************************************

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.   กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม โดย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

09.10-09.45 น.   การบรรยายในหัวข้อ

                   - ภาระหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

                   - หลักการ กระบวนการขั้นตอน และเทคนิคในการให้คำปรึกษา

09.45-10.45 น.   การบรรยายในหัวข้อ

                   - พัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหา

10.45-11.45 น.   การบรรยายในหัวข้อ

                   - แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

11.45-12.00 น.   ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

12.00 น.         ปิดการฝึกอบรม

 

วิทยากร          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพงศ์ ชูทัย\ : หัวหน้าสาขาวิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 


วันที่ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2556, 08:52

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:30 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะเทคนิคการแพทย์
1) กาญจนา สุริยะพรหม
2) อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
3) เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
4) เยาวลักษณ์ พิมายนอก
5) สุดาภรณ์ เก่งการ
6) สวรรยา พงศ์ปริตร
7) นิภาพร เทวาวงศ์
8) ศิริพร โควบุตร
9) อรนันท์ พรหมมาโน
10) อังสนา โยธินารักษ์
11) กันทิมา ชูแสง
12) จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
13) อัญชลี ต้นสมบูรณ์
14) พิศิษฐ์ นามจันทรา
15) บาจรีย์ จันทราภาณุกร
16) จิราภรณ์ เกตุดี
17) พรรณนภา เภาทอง
18) แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
19) ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล
20) อภิชัย ศรีเพียร
21) สัณห์สิรี เมืองมาลย์
22) สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์
23) เฉลิมพล แก้วใจ
24) นราวัลลภ์ แก้วทวี
25) พรพรรณ แก้วสอาด
26) สุชาติ รอดรัตน์
27) พริ้ง กล่อมเกลา
28) วิไล แก้วพร้อม
29) เอกพล คงวารี
30) ลัฐชกร แดงเขียว
31) กฤกช อยู่ยงศิลป์
32) นุชจรีย์ พุ่มพวง
33) จักกฤษ อรรถวิเชียร
34) สุรีย์รัตน์ ฉิมพาลี
35) ลมูล พรมศิริ
36) อรอุมา ญาณพาณิชย์
37) วนิดา วงษาเวียง