ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

วันจันทร์ที่ 24  ธันวาคม  2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ห้อง 1-605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

1.   หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นอกจากนั้น งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทางมหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถจัดทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการนี้  ทางฝ่ายวิชาการ โดย สถาบันวิจัย (สวจ.)  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (ศสพ.) และสำนักงานวางแผน (สวผ.)  จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้มีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถยื่นขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานจากภาครัฐ  เพื่อที่จะพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

3.  เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3.   วิธีการดำเนินการ

            1.  การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

            2.  การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.   ระยะเวลาและสถานที่

วันจันทร์ที่  24  ธันวาคม 2555  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.   กลุ่มเป้าหมาย

            อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวนประมาณ  60 คน

6.   ผู้รับผิดชอบโครงการ

            1.   สถาบันวิจัย

            2.   ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

            3.   สำนักงานวางแผน

7.   วิทยากรอบรม

            คุณสุนันทา สมพงษ์  ผู้อำนวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   คณาจารย์และบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

2.   คณาจารย์และบุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

3.  คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสรับทุนจากภายในและภายนอกองค์กร

9.   การประเมินผล

จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 


วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2556, 09:42

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
1) กชพร ต้นสินธุ์
2) สมบุญ นาคพรม
3) เบญจพร เกาะแก้ว
4) เกษสุดา ไชยวงศ์
5) ลิขิต นีรนาทภูรี
คณะเศรษฐศาสตร์
6) พรรณี จรัมพร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
7) จุฑารัตน์ เสรีวัตร
8) อรชดา สิทธิพรหม
9) อัญชนา แสนรุ่งเมือง
10) กนกอร สมบัติ
คณะบริหารธุรกิจ
11) อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
12) ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล
13) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
14) อารีรัตน์ แย้มเกษร
คณะศิลปศาสตร์
15) วิศรุต เลาะวิถี
16) จตุพร อินทร์สุวรรณ
17) ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์
18) เกวลิน สวนบุรี
คณะศิลปะและการออกแบบ
19) โลจนา มะโนทัย
20) วรวรรณ โอริส
21) วราวรรณ สุวรรณผาติ
22) สุเทพ โลหะจรูญ
23) วิชัย เมฆเกิดชู
24) สุขเกษม อุยโต
25) วัชรี ศรีวิชัย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
26) ปิ่นประภา ประวิตรสกล
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27) นิธิภา อาจฤทธิ์
28) สุพานิช อังศิริกุล
29) ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
30) ศิริวรรณ วาสุกรี
สถาบันวิจัย
31) มีนมาส พรานป่า
32) อลิสา ยวงนุ่น
33) กนกรัตน์ ครูกิมโสม
34) ศศิกันย์ เชยกลิ่นเทศ
35) ชญานิษฐ์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
36) พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี
37) วุฒิไกร บูรณ์วรุตม์
คณะวิทยาศาสตร์
38) พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
คณะนิติศาสตร์
39) สุรพล ศรีวิทยา
40) ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์
41) เคลอเดียร์ หลิว
42) นิเวทร์ แสงหล้า
คณะทันตแพทยศาสตร์
43) จณัญญา เปลี่ยนรังษี
คณะเภสัชศาสตร์
44) ลักขณา ไป่ทาฟอง
45) เชาวลิต มณฑล
46) ทศธน จรูญรัตน์
47) อภิรักษ์ สกุลปักษ์
48) ศิริพร กิตติวิสุทธิ์
49) ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค
50) ตุลย์ ชูสิทธิ์
51) วรวรรณ สายงาม
52) ลุกมาน สือรี
53) จิระพรชัย สุขเสรี
54) อนุสรา จาชนะพงศ์
55) ลักษณา เจริญใจ
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
56) สมเกียรติ อริยปรัชญา
สำนักหอสมุด
57) รัตนา กาศโอสถ
58) กาญจนา เพ็งคำศรี
59) สุรีรัตยา บุญแสนแผน
สำนักงานพัฒนาสังคม
60) นัครินทร์ ลีศิริวัฒนา
สำนักงานหอพัก
61) สมหมาย รัตนมาตร์
62) เดชา สันทวิลาศ
วิทยาลัยรัฐกิจ
63) อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
64) ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์
สำนักงานวางแผน
65) ศศนัฏฐ กิจจรูญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
66) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
67) อภิวัฒน์ สูยะโพธ
68) สมหมาย บัวแย้มแสง