ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรม การเขียนรายงานการวิจัย และ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการ

 

โครงการฝึกอบรม การเขียนรายงานการวิจัย และ

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 11  ตุลาคม  2555 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ห้อง 1-605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

1.   หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นอกจากนั้น งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทางมหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถจัดทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการนี้  ทางฝ่ายวิชาการ โดย สถาบันวิจัย (สวจ.) และ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (ศสพ.) จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการวิจัย รวมทั้ง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป

 

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการวิจัย และ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการ

2.   เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้คณะวิชาและมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

3.   วิธีการดำเนินการ

                1.  การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

                2.  การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.   ระยะเวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555  เวลา 13.30 -16.30 น.  ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.   กลุ่มเป้าหมาย

                อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวนประมาณ  60  คน

6.   ผู้รับผิดชอบโครงการ

                1.   สถาบันวิจัย

                2.   ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

7.   วิทยากรอบรม

                รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   อาจารย์และบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนรายงานการวิจัย  และ  การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในการประชุมวิชาการ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป

2.   อาจารย์และบุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

9.   การประเมินผล

จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


วันที่ประกาศ: 8 มกราคม 2556, 09:23

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2012 เวลา 13:30 ถึง 16:30น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะบริหารธุรกิจ
1) สมหมาย จงจิตรนันท์
2) สุมาลี สว่าง
3) อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
4) ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล
5) ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
6) นริศรา ภาควิธี
7) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
8) อารีรัตน์ แย้มเกษร
คณะวิทยาศาสตร์
9) ปัญญา มณีจักร์
10) พรกมล ทวยเจริญ
11) ปาริชาต นารีบุญ
12) พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
13) สุพัฒน์ มูลสิน
14) ดวงฤทัย ศรีแดง
15) อินทิรา แถมพยัคฆ์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
16) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
17) เบ็ญจรัก วายุภาพ
18) สุเทพ ชูช่วย
คณะศิลปะและการออกแบบ
19) สิทธิพร ชาวเรือ
20) โลจนา มะโนทัย
21) ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
22) วราวรรณ สุวรรณผาติ
23) บุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
24) สุขเกษม อุยโต
25) ภูษิต กาญจนไตรภพ
26) สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
27) กำจร แซ่เจียง
28) สุชีพ กรรณสูต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
29) กรพงศ์ กรรณสูตร
30) ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
31) ปาริษา มูสิกะคามะ
32) สุวิชา เบญจพร
33) วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
34) ปวรพชร บุญเรืองขาว
35) อามาล ภ.ฉิมวิไลทรัพย์
36) ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
37) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
38) กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
39) ชนัฏตา สินธนพงศ์
40) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
41) อภิวัฒน์ สูยะโพธ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
42) ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
43) ราตรี สันติวงศ์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
44) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
45) ทศพร ทศแสนสิน
46) สุพานิช อังศิริกุล
47) วงศกร เจริญพานิชเสรี
48) ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
49) ยุทธนา มาลัยเวช
50) ศิริวรรณ วาสุกรี
51) สมชาย เล็กเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
52) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
53) สุรีย์พร ท้วมทอง
54) ชิดชไม วิสุตกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
55) ปาริชาติ เทวพิทักษ์
56) ปราณี ทัดศรี
57) ราตรี ทองยู
58) สุธาสินี ศรีนุ่น
59) ทิวาพร พงษ์มารุทัย
60) สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
61) อัชฌาณัฐ วังโสม
62) ณัฐวรา เชื้อหมอ
63) บัวแก้ว ใจดีเจริญ
64) มาณี น้าคณาคุปต์
65) ยุภาพร นาคกลิ้ง
สถาบันวิจัย
66) มีนมาส พรานป่า
67) อลิสา ยวงนุ่น
68) กนกรัตน์ ครูกิมโสม
69) ชญานิษฐ์
คณะศิลปศาสตร์
70) ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
71) จิรัชญา ตะวันเที่ยง
สถาบันการบิน
72) ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
73) ศุภกฤต อริยะปรีชา
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
74) สุวารี รินรส
75) ผกาวรรณ พวงผกา
76) ดวงรัตน์ อาบใจ
77) โสราวดี วิเศษสินธพ
78) ณัฐพัชร์ หลวงพล
79) ปวีณา สาธิตธนารักษ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
80) ชนัฐนันท์ มณฑาทอง
81) อาทิตย์ ทองจันทร์
82) ฟ้าลั่น กระสังข์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
83) วุฒิสิฐ วิรยศิริ
84) ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
คณะเภสัชศาสตร์
85) ลักขณา ไป่ทาฟอง
86) เชาวลิต มณฑล
87) ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค
88) วรวรรณ สายงาม
89) ลุกมาน สือรี
90) สุกัญญา เศรษฐรักษา
91) ลักษณา เจริญใจ
คณะทัศนมาตรศาสตร์
92) เมธี จรัสอรุณฉาย
วิทยาลัยรัฐกิจ
93) หญิงภัทรมน สุวพันธ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
94) อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์
95) นพปฎล ธาระวานิช
96) นิภา วุชเวนิชกุล
วิทยาลัยดนตรี
97) นรมน ผาสุก
98) ศุภพร สุขะตุงคะ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
99) อำพร แซ่กิม
100) มยุรา อาญาสิทธิ์
101) ณิชาภัทร ฉายศรี
สำนักงานพัฒนาสังคม
102) สานิตย์ แสงงาม
สำนักหอสมุด
103) กนกวรรณ จันทร
104) พัชรา หาญเจริญกิจ
105) สุรีรัตยา บุญแสนแผน
106) ลมัย ประคอนสี
สถาบันภาษาอังกฤษ
107) มงคล โสดาจันทร์
คณะบัญชี
108) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์