ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 

หลักการและเหตุผล

 

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวกลายเป็นนวัตกรรมหรือข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนาอาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานรวมทั้งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำวิชาการด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษา และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ในกระบวนการศึกษาวิจัย การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์เป็นลักษณะของการวิจัยที่มีการนำไปใช้ในแทบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในวงการสังคมศาสตร์ หรือในวงการวิทยาศาสตร์ รวมถึงในวงการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  เมื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทำการศึกษาจากนั้นก็จะพยายามศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงนั้นๆ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้นๆ หรือ อธิบายพฤติกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อันเป็นเป้าหมายของข้อสรุปงานวิจัยนั้นก็เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่จะสามารถบรรยาย อธิบาย ตลอดจนควบคุมสิ่งต่างๆได้นั้น ค่าสถิติที่มีการนำมาใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy ) ซึ่งใช้ได้กับตัวแปร x และ y ที่มีมาตรการวัดแบบอันตรภาคขึ้นไป แต่ยังมีค่าสถิติอีกหลายตัวที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต่างออกไป โดยรูปแบบของการวิจัยอาจใช้วิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. Case Study เป็นการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ เพื่อต้องการทราบรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการศึกษานั้น ๆ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี มิได้มุ่งในเรื่องปริมาณ

2. Casual Comparative Studies เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการสังเกตผลของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร แล้วย้อนกลับไปดูว่า ผลที่เกิดจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่เป็นเหตุอะไรได้บ้าง การวิจัยลักษณะนี้ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาได้ 

3. Correlation Studies เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านั้นมีการผันแปรคล้อยตามกัน หรือผันแปรตรงกันข้ามกัน

4. Cross Cultural Studies เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการนำสิ่งนั้น ๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละวัฒนธรรม การวิจัยประเภทนี้ต้องการข้อมูลจากการศึกษาจากหลายลักษณะ โดยการสำรวจศึกษาทางกรณี การสังเกต แล้วจึงมาสรุปผลว่าสามารถสืบอ้างไปสู่กลุ่มที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้หรือไม่ หรือใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ผลจากการศึกษางานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์จะได้ได้กลุ่มของความสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามต่าง ๆ ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้น อาจเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก หรือความสัมพันธ์เชิงลบก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยต้องอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอันจะนำไปสู่การตอบคำถามสมมติฐานการวิจัย และการสรุปผลการวิจัยในลำดับต่อไป

            จากที่กล่าวมาศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

            2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

3. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

                     อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 50 คน

 

วิทยากร

            ดร. วารุณี ลัภนโชคดี ภาควิชาการศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วัน เวลา สถานที่

            วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

                    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อให้การทำงานวิจัยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัย

            2. อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์

เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

วันศุกร์ ที่ 14  กันยายน  2555  เวลา  13.00 -16.030 น.

ณ ห้อง 605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************

 

12.30 – 13.00 น.          - ลงทะเบียน

13.00 – 14.00 น.          - ลักษณะงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

            14.00 – 15.00 น.          - หลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

            15.00 – 15.15 น.          - รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.          - ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดของเนื้อหาและระยะเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของวิทยากร


วันที่ประกาศ: 2 ตุลาคม 2555, 14:36

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 13:00 ถึง 16:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
1) กชพร ต้นสินธุ์
2) สมบุญ นาคพรม
3) เบญจพร เกาะแก้ว
4) เกษสุดา ไชยวงศ์
5) ลิขิต นีรนาทภูรี
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
6) พัชรี คำธิตา
7) ต่อศักดิ์ อุทัยไขฟ้า
8) สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา
9) สุวรรณ จันทร์อินทร์
10) เพียงจันทร์ จริงจิตร
11) ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร
12) สกุล หิรัญเดช
13) สมหมาย บัวแย้มแสง
14) โอภาส จุฑาเทพ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
15) ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
สถาบันวิจัย
16) มีนมาส พรานป่า
17) อลิสา ยวงนุ่น
18) กนกรัตน์ ครูกิมโสม
คณะวิทยาศาสตร์
19) พรกมล ทวยเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
20) วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
21) น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
22) อำภาพร นาวงศ์พรหม
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
23) วุฒิสิฐ วิรยศิริ
24) สมเกียรติ อริยปรัชญา
25) ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
26) บุปผชาติ แก่นวิจิตร
คณะเภสัชศาสตร์
27) เชาวลิต มณฑล
28) ลุคมาน สิรี
29) ลักษณา เจริญใจ
คณะศึกษาศาสตร์
30) สุรีย์พร ท้วมทอง
31) ชิดชไม วิสุตกุล
คณะศิลปะและการออกแบบ
32) ภูษิต กาญจนไตรภพ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
33) อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์
วิทยาลัยดนตรี
34) นรมน ผาสุก
35) ศุภพร สุขะตุงคะ
คณะบริหารธุรกิจ
36) มนัสชนก บริสุทธิ์ญาณี
37) ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
38) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
39) อารีรัตน์ แย้มเกษร
40) ณกมล จันทร์สม
41) ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
คณะบัญชี
42) เกศรา สุพยนต์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
43) วราพร ลักษณลม้าย
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
44) ศิริวรรณ วาสุกรี
สถาบันการบิน
45) ศุภกฤต อริยะปรีชา
คณะเศรษฐศาสตร์
46) ภิรมย์ จั่นถาวร