ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จะสร้าง Critical Thinking ให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร....?”

 

หลักการและเหตุผล

 

                    Critical Thinking หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นศิลปะของการคิดเพื่อที่จะทำให้การคิดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น มีความแม่นตรงขึ้น หรือป้องกันตนเองมากขึ้น เป็นกระบวนการของการคิดอย่างมีเหตุผลที่คิดด้วยตนเอง เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนประกอบด้วยการรับรู้ การระลึกถึงความรู้ที่สะสมอยู่ การผสมผสานความรู้ด้วยการย่อยข้อมูลและสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ เพื่อหาคำตอบว่าความหมายของสิ่งที่คิดคืออะไร ซึ่งกระบวนการคิดผสมผสานความรู้จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาและทักษะเฉพาะหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน

                   การพัฒนาทักษะการการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการตรรกวิทยาคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื่อช่วยให้ตัดสินใจสถานการณ์ได้ถูกต้องด้วยตนเอง ก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่ออะไร หรือไม่เชื่ออะไร จะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ไม่รีบด่วนสรุปตัดสินใจโดยไม่รั้งรอ ทั้งนี้ เนื่องจาก ในปัจจุบันความก้าวล้ำของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ มีการแพร่กระจายผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจเลือกรับหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียน นอกจากนั้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณยังเป็นเกราะป้องกันให้ผู้เรียนสามารถปกป้องตนเองได้จากการตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆ ที่ผิดพลาด ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการดำเนินชีวิต

                   ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่อาจารย์ผู้สอนถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้แก่ผู้เรียน

 

วัตถุประสงค์

 

                   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่ผู้เรียน

                

 

                 2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง

                 3. เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรและซึ่งกันและกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

                 อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 40 คน

 

วิทยากร

 

                 รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

                 ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วัน เวลา สถานที่

                

                 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต

                

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

                 1. อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแก่ผู้เรียน

                 2. อาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองได้

                 3. อาจารย์ผู้สอนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรและซึ่งกันและกัน

 

 

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง จะสร้าง Critical Thinking ให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร....?

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

*****************************************

 

     08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

     09.00 – 10.30 น.     การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง มิติการคิด

     10.30 – 10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

     10.45 – 12.00 น.     กิจกรรมฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

     12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

     13.00 – 14.30 น.     ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

     14.30 – 14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

     14.45 – 16.00 น.      นำเสนอและวิพากษ์ผลงานการออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 


วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2555, 10:18

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2012 เวลา 09:03 ถึง 13:04น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
1) กชพร ต้นสินธุ์
2) สมบัติ พุฒตาล
3) สมบุญ นาคพรม
4) เบญจพร เกาะแก้ว
5) เกษสุดา ไชยวงศ์
6) ลิขิต นีรนาทภูรี
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
7) สายสวาท ทองสุพรรณ
8) จณัญญา เปลี่ยนรังษี
9) ปิยะนุช กรรณสูต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10) ชนัฏตา สินธนพงศ์
11) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
13) สุนีย์ ทองสว่าง
14) นุจรีย์ โลหะการ
วิทยาการการออกแบบ
15) พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
16) เขต ศิริภักดี
17) บุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
18) กิตติวัฒน์ โลหะการ
สถาบันวิจัย
19) มีนมาส พรานป่า
20) สรณ์ศิริ หาเรือนชีพ
21) อลิสา ยวงนุ่น
22) ฉัตรลดา พุทธรักษา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
23) เธียรชัย อิศรเดช
24) ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
สถาบันการบิน
25) ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์
26) มุฑิตา รัตนมุสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
27) ดวงพร สุวรรณกุล
คณะศิลปศาสตร์
28) กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
วิทยาลัยนานาชาติ
29) บุญศรี ชีวะกำจร
Chinese Business
30) วิมล เดชนำปัญชาชัย
สำนักงานประกันคุณภาพ
31) พรรนิภา บัวระภา
32) ราณี ถนอมภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์
33) อินทิรา แถมพยัคฆ์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
34) โกวิท รพีพิศาล
คณะบริหารธุรกิจ
35) อารีรัตน์ แย้มเกษร