ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการ RSU Research Successors Program (I)

หลักการและเหตุผล 

 

การวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2553   ที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิตควรเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยรวมถึงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทั้งในด้านปริมาณ คือ ต้องทำให้สัดส่วนของผลงานวิจัยมีความสมดุลกับจำนวนอาจารย์ในคณะวิชา และในด้านคุณภาพ ได้แก่ การส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาและแผนการเงินตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ต้องมาผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตั้งเป้าหมายว่า “ภายในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด และ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด”

                   ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ฝ่ายวิชาการ โดย 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัย  (สวจ.) และศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (ศสพ.) และฝ่ายพัฒนาและแผนการเงิน คือ สำนักงานวางแผน (สวผ.) ซึ่งมีภารกิจในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการทำงานวิจัยองค์ความรู้  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยสถาบัน จึงได้ทำความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสร้างกระบวนการสนับสนุนการทำงานวิจัยอย่างครบวงจรแบบองค์รวมให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เป็นลักษณะของโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยโครงการในรอบ 1 ปี จะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะ 1 ปี ให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิชาต่างๆ

โดยขอความร่วมมือจากคณะวิชาในการดำเนินการคัดเลือกและนำเสนอรายชื่ออาจารย์และบุคลากรที่ทางคณะวิชากำหนดตัวบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำผลงานวิจัยให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งแบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสม ระหว่างผู้ที่ต้องทำผลงานวิจัยองค์ความรู้  ผู้ที่ต้องทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ที่ต้องทำผลงานวิจัยสถาบัน ทั้งนี้ อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการเสนอรายชื่อทุกท่านจะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเป็นบุคคลกลุ่มพิเศษที่จะได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือให้สามารถทำผลงานวิจัยได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัย

อาจารย์และบุคลากรในโครงการจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 1 ปี แยกกลุ่มตามประเภทของการทำวิจัย ซึ่งจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนการทำผลงานวิจัยทั้งหมด โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย

-            การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย” (ก.พ.55)

-            การฝึกอบรม ในห้วข้อ “สถิติที่ใช้ในการทำงานวิจัย” (พ.ค.55)

-            การฝึกอบรม ในหัวข้อ “การจัดทำรายงานการวิจัยอย่างมีคุณภาพ” (ส.ค.55)

-            การฝึกอบรม ในหัวข้อ “การตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ” (พ.ย.55)

-            พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม (หลังจากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ : อาจารย์และบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจัดสรรเวลาจากทางคณะวิชา ให้สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน

การฝึกอบรมจะถูกจัดขึ้นเป็นช่วง พร้อมกับให้ผู้ทำวิจัยลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนไปทีละขั้น เพื่อทำผลงานวิจัยของตนให้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผู้ทำผลงานจะมีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับได้ 1 ชิ้นงาน ที่คณะวิชาสามารถนำไปนับรวมเป็นคะแนนในการประกันคุณภาพการศึกษาได้

 

2. การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

หลังจากโครงการเริ่มต้น และผู้ทำวิจัยผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย” แล้ว 3 สัปดาห์ ผู้ทำวิจัยทุกท่านจะต้องนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ของตนเอง ผ่านทางสถาบันวิจัย  (สวจ.) หรือ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (ศสพ.) หรือ สำนักวางแผน (สวผ.) ตามแต่ประเภทของงานวิจัย โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการทำวิจัยในทันที ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่า ผู้ทำวิจัยจะได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยอย่างเต็มที่แน่นอน

 

3. การจัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อคอยดูแลและให้คำปรึกษา

กลุ่มของนักวิจัยหน้าใหม่ ซึ่งยังขาดประสบการณ์ในการทำงานวิจัย จะได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยพี่เลี้ยงจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย ผู้ทำวิจัยสามารถเริ่มต้นทำงานวิจัยได้ทันที โดยพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิธีวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สถิติ  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล          การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึง การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ นอกจากนั้น พี่เลี้ยงจะคอยดูแลช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้ทำวิจัยสามารถทำงานได้ประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น และทำหน้าที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลา เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด

 

4. การให้ทุนสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อทำผลงานวิจัยเสร็จสิ้น ทางสถาบันวิจัย  (สวจ.) และ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (ศสพ.) จะร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ทำวิจัยนำบทความวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอสู่เวทีการประชุมวิชาการ ในหลากหลายช่องทางตามความประสงค์ของผู้ทำวิจัย ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ ในเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings) ของงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Research Conference) หรือ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือ หากผู้วิจัยประสงค์จะเดินทางไปร่วมนำเสนอบทความวิจัยทั้งในรูปแบบ Oral หรือ Poster ในงานประชุมวิชาการทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

 

5. การมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้บรรลุเป้าหมาย

                    ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำวิจัยที่ทำผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์และได้รับตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอสู่เวทีการประชุมวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนั้น จะมีการประสานไปยังสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบันทึกข้อมูลว่าท่านได้รับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในส่วนงานวิจัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและทางคณะวิชา จะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยเชิงวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาที่ยังไม่เคยทำงานวิจัยหรือยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

2.        เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการทำผลงานวิจัยมาแล้ว ให้สามารถก้าวสู่การทำงานวิจัยในระดับสูงหรืองานวิจัยเฉพาะทางต่อไป

3.        เพื่อให้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิจัยสถาบัน เกิดมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีระดับคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ ส่งผลให้คณะวิชามีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันวิจัย  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  และสำนักวางแผน

 

วิทยากรโครงการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

                   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ทีมงานนักวิจัยพี่เลี้ยง และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยทั้งหมด

 

ทีมงานนักวิจัยพี่เลี้ยง

                   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

กลุ่มเป้าหมาย     

                   อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 200 คน

 

กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.        คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการทำงานวิจัย ที่สามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การทำงานวิจัยในระดับสูง หรืองานวิจัยเฉพาะทางได้ต่อไป

2.        ผลงานวิจัยองค์ความรู้ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และผลงานวิจัยสถาบันเกิดมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีระดับคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้

3.        คณะวิชามีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

4.        มหาวิทยาลัยรังสิตมีค่าคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

                     

กำหนดการ

พิธีปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย”

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555   เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้อง  Slope B   ชั้น  5    อาคาร รังสิตประยูรศักดิ์ (12)

 

12.00 – 12.50 น.      ลงทะเบียน

13.00 – 13.10 น.      พิธีเปิดโครงการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

13.10 – 15.30 น.       การบรรยาย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในหัวข้อ การทำผลงานวิจัยวิชาการ

                                        จำแนกตาม สาขา ดังต่อไปนี้

-              สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (13.10-13.40 น.)

      โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-              สาขาพัฒนาการเรียนการสอน และสาขาสาขางานวิจัยสถาบัน(13.40-14.30 น.)

      โดย ดร.ราชันย์ บุญธิมา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

-              สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (14.30-15.00 น.)

      โดย ภญ.ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  มหาวิทยาลัยรังสิต

-              สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (15.00-15.30 น.)                      

      โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์  มหาวิทยาลัยรังสิต                           

15.30 – 16.30 น.       ตอบข้อซักถาม 


วันที่ประกาศ: 14 กุมภาพันธ์ 2555, 14:37

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:00 ถึง 16:30น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
2) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
3) อุษา สุวรรณสรวล
4) เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
5) วันทิกา เครือน้ำคำ
6) รณชิต ดีปานแก้ว
7) ปานันท์ กาญจนภูมิ
8) สุเมธ วจนรจนา
9) นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10) พัชรี คำธิตา
11) ธรรมนูญ สุสำเภา
12) พนิดา สามพรานไพบูลย์
13) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
14) นลินี จำนงค์พล
15) สถาพร คำหอม
16) สุดารัตน์ ใจเขียนดี
17) อาภา หวังเกียรติ
18) วรรณี ศุขสาตร
19) ศิริกุล จันทร์สว่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์
20) จินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์
21) สายสวาท ทองสุพรรณ
22) วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์
23) ปรารถนา ยอดมโนธรรม
24) หทัยทิพย์ หทัยเกียรติคุณ
25) วิริยา จูวัฒนสำราญ
26) ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์
27) สิรวิชฐ์ สถาปนา
28) นฤมล ศรีประเสริฐ
29) ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์
30) ปิยะนุช กรรณสูต
31) ศิวพร สุขสว่าง
32) สรียา ศิลป์พิทักษ์สกุล
33) อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
34) วีรปภา ตรีชอบ
35) จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
คณะบริหารธุรกิจ
36) ภลดา เรืองหิรัญ
37) อชิตพล ฉัตรวรากร
38) สนธาภรณ์ จิตรสมบูรณ์มิตร
39) ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน
40) พิษณุ สมบูรณ์
41) ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล
42) ณัฎฐยศ สุริยเสนีย์
43) อารีรัตน์ แย้มเกษร
44) ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
45) ปิยภรณ์ ชูชีพ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
46) ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
47) ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
48) พอฤทัย สร้อยเพ็ชร
49) มัลลิกา พงษ์สถิตย์
50) รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
51) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
52) นิศากร จุลรักษา
53) นิธิภา อาจฤทธิ์
54) ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
55) อรนุช ปุณยกนก
56) ปรัชญา ฟูสิริพงษ์
57) สุพานิช อังศิริกุล
58) ชุลีกร นวลสมศรี
59) มานพ แซ่จิ๋ว
60) ปรีชา แพงทรัพย์
คณะนิเทศศาสตร์
61) ธนกฤต เฉิดจินดา
62) นรากร อมรฉัตร
63) สำราญ แสงเดือนฉาย
64) อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์
คณะศิลปศาสตร์
65) วิศรุต เลาะวิถี
66) นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
67) ปิยสุดา ม้าไว
68) สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
69) อัจฉรา โหตรภวานนท์
70) ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
71) อำพน นะมิ
72) วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
73) Aj.Caroline Jarrafoux
74) ชัชชัย คุ้มทวีพร
คณะศิลปะและการออกแบบ
75) ดนยา เชี่ยววัฒกี
76) โลจนา มะโนทัย
77) ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
78) วราวรรณ สุวรรณผาติ
79) กิติสาร วาณิชยานนท์
80) พัชรี รัตนพันธุ์
81) ลลิตา สีมันตร
82) วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์
83) สุขเกษม อุยโต
84) สุภาวดี จุ้ยศุขะ
85) วัชรี ศรีวิชัย
86) สุชีพ กรรณสูต
คณะเศรษฐศาสตร์
87) ผการัตน์ จำปาน้อย
คณะเทคนิคการแพทย์
88) กิตติศักดิ์ แถวนาชม
89) จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
90) อัญชลี ต้นสมบูรณ์
91) ปัญชลี จ้างประเสริฐ
สถาบันภาษาอังกฤษ
92) พนิตนาฏ ชูฤกษ์
93) วีระ วันดี
94) มาลี รุ่งไหรัญ
95) มงคล โสดาจันทร์
96) สุพจนินท์ ดวงจินดา
วิทยาลัยนานาชาติ
97) ฐปนัตว์ ศิริพันธุ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
98) ชูชัย อัศวอารีกุล
99) สุทัศน์ ปาละมะ
100) อมร พิณพิมาย
คณะทัศนมาตรศาสตร์
101) พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี
102) เมธี จรัสอรุณฉาย
103) จิระวรรณ จันทร์ปรางค์
104) บุปผชาติ แก่นวิจิตร
คณะนิติศาสตร์
105) ยอดยิ่ง บำรุง
106) สุรพล ศรีวิทยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
107) นิพัทธ์ สุภาภรณ์
108) รสรินทร์ ชอว์
109) จิรพร แสงศิลป์
ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์
110) มุฑิตา รัตนมุสิทธิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
111) ชนัฐนันท์ มณฑาทอง
112) จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์
113) สมิทธิ์ ตุงคะสมิต
114) ฉัตรวรัญ องคสิงห์
115) หญิงภัทรมน สุวพันธ์
116) ปราการ กลิ่นฟุ้ง
117) ชุลีรัตน์ เจริญพร
118) ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
119) ดวงพร สุวรรณกุล
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
120) จิระโรจน์ มะหมัดกุล
คณะเภสัชศาสตร์
121) ลักขณา ไป่ทาฟอง
122) จิรกานต์ เสียงล้ำ
123) นฤมล ช่างสาน
124) ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
คณะบัญชี
125) ธนัท จรัญยิ่งดำรง
126) วันฤดี สุขสงวน
127) วัฒนี รัมมะพ้อ
128) เปรมารัช วิลาลัย
129) อัครวัฒน์ พิมพ์แสง
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
130) สืบสันติ ภูติพันธุ์
131) กุสุมา ปัดภัย
132) นวพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ
133) ชลาทิพย์ มหาวนมาลิน
134) ณัฐพงษ์ โชติกเสถียร