ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางการจัดทำหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 11:12

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2011 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) สมพิศ อิ่มใจ
2) วันทิกา เครือน้ำคำ
3) รณรงค์ พละศูนย์
4) ปาริชาต นารีบุญ
5) บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
6) นันทชัย ทองแป้น
7) ชาติชาย ตระกูลรังสิ
8) ธเนศ พงศ์ธีรรัตน์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
9) กนกพร อนันต์ชื่นสุข
10) พนิดา สามพรานไพบูลย์
11) พิชญา เผือกขาว
12) สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา
13) สุวรรณ จันทร์อินทร์
14) รักชาติ แสงวงศ์
15) สถาพร คำหอม
16) ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
17) วรรณวิมล อารยะปราณี
18) สมาน เสนงาม
19) อาภา หวังเกียรติ
20) กีรติ ลีวัจนกุล
21) ศิริกุล จันทร์สว่าง
22) ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
23) ณัฐกานต์ ร่วมยอด
24) มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
25) ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
26) ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
27) สุนีย์ ทองสว่าง
28) สุวิชา เบญจพร
29) พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
30) วรรณวดี สัลลกะชาต
31) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
32) ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
34) ชม กิ้มปาน
35) ขยัน จันทรสถาพร
36) ดวงรัตน์ อาบใจ
37) ปวีณา สุจริตธนารักษ์
38) ปรัชญา ฟูสิริพงษ์
39) สิริพร ศุภราทิตย์
40) สุพานิช อังศิริกุล
41) ศิริวรรณ วาสุกรี
42) สมชาย เล็กเจริญ
43) โสราวดี วิเศษสินธพ
44) ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
45) พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข
46) พรนภา แก้วลาย
47) วาจวิมล เดชเกตุ
48) พิชัย ภู่สัมพันธ์
49) สำราญ แสงเดือนฉาย
50) คมศร สนองคุณ
คณะศิลปศาสตร์
51) วิศรุต เลาะวิถี
52) นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
53) ปวริศร ซ่อมศิลป์
54) ศิริมน ศรีนพรัตน์
55) ปิยสุดา ม้าไว
56) ลาตีฟะ กิตติธรรมรัตน์
57) อำพน นะมิ
58) ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
59) ฐิตาภา สินธุรัตน์
60) วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
61) วิชัย เมฆเกิดชู
62) จิราพร รักษาพล
63) วรรษา หรูวรรธนะ
64) สุชีพ กรรณสูต
คณะบริหารธุรกิจ
65) เบญจมาศ ชาญสมร
66) ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน
67) อารีรัตน์ แย้มเกษร
68) เฉลิมพร เย็นเยือก
คณะเทคนิคการแพทย์
69) กิตติศักดิ์ แถวนาชม
70) เยาวลักษณ์ พิมายนอก
71) อังสนา โยธินารักษ์
วิทยาการการออกแบบ
72) วราวรรณ สุวรรณผาติ
73) ชฎารัตน์ บุญถนอม
74) อุรพี หาญเพชรไทย
75) วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร
76) เกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล
77) พิศประไพ สาระศาลิน
78) ถวัลย์ วงษ์สวรรค์
79) พจมาน ธารณเจษฎา
80) ชุติมา อาจไชยชาญ
81) กำจร แซ่เจียง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
82) วนัสรา เชาวน์นิยม
83) รณี เลิศเลื่อมใส
84) ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
85) จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์
86) ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
87) กรวรรณ พลทรัพย์
88) ปาณิสรา กลั่นเกิดผล
89) ทัศนีย์ เล็บนาค
90) วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
91) วรรณมล ยินดีจันทร์
92) วราภรณ์ บัญญัติ
93) สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
94) ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
คณะนิติศาสตร์
95) ยอดยิ่ง บำรุง
96) สุรพล ศรีวิทยา
วิทยาลัยรัฐกิจ
97) นพปฎล สุนทรนนท์
98) สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
99) สงคราม สมณวัฒนา
Chinese Business
100) ศริตา ศุกลธรรม
101) วิมลสิริ ตุลยาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
102) วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
วิทยาลัยดนตรี
103) เด่น อยู่ประเสริฐ
104) วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
105) สุรศักดิ์ อุตสาห์
106) อภิชัย เลี่ยมทอง
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
107) ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด
108) สุรางค์ ลีละวัฒน์