ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ย่างไร? ในมหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 11:11

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 08:30 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
2) เสมา สอนประสม
3) พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
4) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
5) อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
6) อินทิรา แถมพยัคฆ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7) ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
8) ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
9) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
10) ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
11) สุนีย์ ทองสว่าง
12) พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
13) เอกสิทธิ์ เจริญศิลป์
14) วรรณวดี สัลลกะชาต
15) นุจรีย์ โลหะการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
16) สุขุม ตันประเวช
17) พอฤทัย สร้อยเพ็ชร
18) รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย
คณะศิลปะและการออกแบบ
19) พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
20) เขต ศิริภักดี
21) อำพรรณี สะเตาะ
คณะศิลปศาสตร์
22) กมล วงษ์ชิต
23) รัตนา กาญจนศิริสกุล
24) วรพล มหาแก้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์
25) ทิพวัลย์ ลิ้มเรืองโรจน์
26) ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
27) กำไล เลาหพัฒนาเลิศ
คณะพยาบาลศาสตร์
28) วรลักษณ์ จตุพรฆ้องชัย
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
29) ชญานี โยธาสมุทร
30) รวิศา องคะศิลป์
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
31) ไชยรัตน์ รุจิพงศ์
คณะบัญชี
32) เปรมารัช วิลาลัย