ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การจัดทำข้อมูลและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF:Hed (ช่วงบ่าย)


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 11:02

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 12:30 ถึง 16:30น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
คณะวิทยาศาสตร์
2) พัตรา สุนทรฐิติเจริญ
3) บุษบา พิพิธพร
4) ปถมาพร สุกปลั่ง
5) อัจฉราวรรณ ทองมี
6) เสมา สอนประสม
7) ทัศนีย์ ปัญจานนท์
8) อุษา สุวรรณสรวล
9) ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
10) ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
11) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
12) ปิยะฉัตร บรรณสิทธิ์
13) รวมพร มณีโรจน์
14) วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์
15) วัฒนา แซ่โหลว
16) วันทิกา เครือน้ำคำ
17) เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์
18) วนิดา พงศ์สถาพร
19) นิยมศรี ศรีคุณ
20) นพวรรณ ผลพานิช
21) รัชนก ขำศิริ
22) พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
23) รทัศนัย สุริยจันทร์
24) นิภา วลัยพัชรา
25) เพ็ญนภา พรมทะเล
26) ศรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
27) อินทิรา แถมพยัคฆ์
28) ชาติชาย ตระกูลรังสิ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
29) พัชรี คำธิตา
30) สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาศัย
31) ชนัฏตา สินธนพงศ์
32) เกรียงไกร ศริภาณุเสถียร
33) สถาพร คำหอม
34) ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
35) วรรณวิมล อารยะปราณี
36) สมาน เสนงาม
37) พิสาน หุ่นทรัพย์
38) สุดารัตน์ ใจเขียนดี
39) สุธี ศุขะบุตร
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
40) ละอองทอง วัชราภัย
41) สายสวาท ทองสุพรรณ
คณะศิลปศาสตร์
42) จิรพร รักษาพล
43) สุรางศรี วิเศษ
44) วิศรุต เลาะวิถี
45) ลาตีฟะ กิตติธรรมรัตน์
46) อำพน นะมิ
47) ปรัศนียา จารุมณี
48) กมล วงษ์ชิต
49) ศศวรรณ รื่นเริง
50) อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล
คณะดิจิทัลอาร์ต
51) ภัทร นิมมล
52) ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
53) ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
54) ชูชัย อัศวอารีกุล
55) ดนุช จารุทรัพย์สดใส
56) นัฐวุฒิ สีมันตร
57) สุทัศน์ ปาละมะ
58) หทัยชนก เชียงทอง
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
59) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
60) ประทุม แย้มสุวรรณ
สถาบันภาษาอังกฤษ
61) ปรีติ ปิยภัทร์
62) พนิตนาฏ ชูฤกษ์
63) ณชล ประสงค์ปัญญา
64) วีระ วันดี
65) ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
66) นิภาพร เฉลิมนิรันดร
วิทยาลัยกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
67) สุกัญญา โพธิสิทธิ์
68) วรชาติ เฉิดชมจันทร์
69) โชติกา ลักษณะพุกก์
70) ทิวา โกศล
71) เบญจรัตน์ แสงทอง
72) ศรัญญู หรูปานวงษ์
73) สาคร บุญลา
74) อรุณทิพย์ จันทร์ทอง
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
75) ประกายจันทร์ กมลทิพย์สุคนธ์
76) ชม กิ้มปาน
77) สมชาย เล็กเจริญ
78) จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
79) ปริยาภรณ์ มณีแดง
80) แสงรวี มณีศรี
81) ราตรี ทองยู
82) อารมย์ ทองสันติ
83) โกสุม เศรษฐาวงศ์
84) ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ
85) พรพรรณ สุดใจ
86) มนพร ชาติชำนิ
87) นิภา กิมสูงเนิน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
88) ปรานม ดีรอด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
89) วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
90) ทวีศักดิ์ เทรูยา
91) ธนภัทร ทรงศักดิ์
92) กมลา สดับพจน์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
93) วีรศักดิ์ กิ่งแก้ว
94) ทัศนาวดี ไพโรจน์บริบูรณ์
95) วสิงห์ กิตติกุล
วิทยาลัยนานาชาติ
96) นวลอนงค์ พันธ์มณี
97) ปณิธี สมการดี
98) อรรัชต์ ปรีชาพรประเสริฐ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
99) กรวรรณ พลทรัพย์
100) ปาณิสรา กลั่นเกิดผล
101) สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
102) ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
103) ประภาศรี แพทย์ศิริ
104) วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
105) สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์
106) ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
107) วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
108) รักฝัน สวัสดิพาณิชย์
109) วรรณิยา มีนุ่น
110) สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
111) ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
คณะทัศนมาตรศาสตร์
112) วิบูลย์ ตันติฤทธิศักดิ์
113) ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
คณะเทคนิคการแพทย์
114) อังสนา โยธินารักษ์
คณะนิติศาสตร์
115) ยอดยิ่ง บำรุง
116) วิศรุต สำลีอ่อน
วิทยาการการออกแบบ
117) เกียรติศักดิ์ วันจรารัตต์
118) ณัฐพงศ์ ศรีปุงวิวัฒน์
119) พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์
120) วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์
121) สุขเกษม อุยโต
122) อำพรรณี สะเตาะ
123) อนันต์กิตติ์ จันทร์ไกร
124) สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
125) กิตติวัฒน์ โลหะการ
126) สุชีพ กรรณสูต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
127) สายใจ ดิถีเพ็ง
128) วรรณวดี สัลลกะชาต
129) นุจรีย์ โลหะการ
คณะบริหารธุรกิจ
130) อภิรัฐ ศิริวงษ์
131) ศริตา ศุกลธรรม
132) อารีรัตน์ แย้มเกษร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
133) ชัชชญา พีระธรณิศร์
สถาบันการบิน
134) พูนลาภ เอี่ยมเจริญ