ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การจัดทำข้อมูลและการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF:Hed (ช่วงเช้า)

 

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ดำเนินการ “โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนเสร็จเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2552 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ
1. เป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
2. มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
3. มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
4. เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
5. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ
8. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 
9. เพื่อนำไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดำเนินการให้กับสถาบัน อุดมศึกษาที่มีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารของคณะวิชาและคณาจารย์ทุกท่าน ดังนั้น จึงมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน รวมถึงมองเห็นเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุผลตามข้อกำหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติ ทางคณะวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบ มคอ. 1-7 โดยในส่วนของ มคอ. 3-4 อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำข้อมูลวิธีการสอน และ วิธีการวัดประเมินผล ซึ่งจะเป็นการดีอย่างยิ่ง หากอาจารย์ผู้สอนสามารถทราบถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลทางการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงทราบแนวทางการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องเหมาะสม  ส่วนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบ มคอ. 5-7 ในช่วงสิ้นภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา ก็มีความสำคัญเดียวกันเช่นกัน  
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารคณะวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในการพัฒนารายวิชาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสามารถจัดทำรายละเอียดของข้อมูลตามแบบ มคอ. ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd)  
2. เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในการพัฒนารายวิชาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd) 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงทราบแนวทางการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 
กลุ่มเป้าหมาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานวิชาการ

วันเวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากร
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
- รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบข้อมูล และมีความรู้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd)  
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนารายวิชาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd)   
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
5. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน รวมถึงทราบแนวทางการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องเหมาะสม


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 11:01

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สถาบันวิจัย
1) รังษิต บุญแต้ม
คณะวิทยาศาสตร์
2) ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
3) พัตรา สุนทรฐิติเจริญ
4) ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์
5) สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
6) บุษบา พิพิธพร
7) ปถมาพร สุกปลั่ง
8) อัจฉราวรรณ ทองมี
9) นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
10) เสมา สอนประสม
11) ทัศนีย์ ปัญจานนท์
12) สมพิศ อิ่มใจ
13) สิรินทร ปิ่นเวหา
14) พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
15) วัชราภรณ์ เทวกุล ณ อยุธยา
16) สมเกียรติ แสงอุไร
17) สุเทพ มงคลเลิศลพ
18) อุษา สุวรรณสรวล
19) ศศิพร พนโสภณกุล
20) ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
21) ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
22) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
23) ปิยะฉัตร บรรณสิทธิ์
24) รวมพร มณีโรจน์
25) วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์
26) วัฒนา แซ่โหลว
27) อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
28) ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
29) วันทิกา เครือน้ำคำ
30) เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์
31) วนิดา พงศ์สถาพร
32) นิยมศรี ศรีคุณ
33) นพวรรณ ผลพานิช
34) ปานันท์ กาญจนภูมิ
35) ปาริชาต นารีบุญ
36) รัชนก ขำศิริ
37) วิรุฬห์ วิชัยบุญ
38) พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
39) พิศมัย ประทุมทาน
40) พลตรี รทัศนัย สุริยจันทร์
41) ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
42) นิภา วลัยพัชรา
43) เพ็ญนภา พรมทะเล
44) ศรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
45) ศิรดา รังษีสันติวานนท์
46) อินทิรา แถมพยัคฆ์
47) ชาติชาย ตระกูลรังสิ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
48) พัชรี คำธิตา
49) พนิดา สามพรานไพบูลย์
50) วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา
51) สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาศัย
52) ชนัฏตา สินธนพงศ์
53) รักชาติ แสงวงศ์
54) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
55) อังคณา พันธ์หล่อ
56) พรรคพงษ์ แก่นณรงค์
57) สราวุธ จันทร์ผง
58) เกรียงไกร ศริภาณุเสถียร
59) สถาพร คำหอม
60) รพี อุชชิน
61) ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
62) วรรณวิมล อารยะปราณี
63) สมาน เสนงาม
64) พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์
65) พิทักษ์ วิชุมา
66) พิสาน หุ่นทรัพย์
67) สุดารัตน์ ใจเขียนดี
68) สุธี ศุขะบุตร
69) วรรณี เอกศิลป์
คณะกายภาพบำบัด
70) รวีวรรณ คุลิเมคิน
71) วรชาติ เฉิดชมจันทร์
72) โชติกา ลักษณะพุกก์
73) ทิวา โกศล
74) เบญจรัตน์ แสงทอง
75) ศรัญญู หรูปานวงษ์
76) สาคร บุญลา
77) อรพินท์ จิตตวิลุมธิกุล
78) อรุณทิพย์ จันทร์ทอง
คณะทันตแพทยศาสตร์
79) ละอองทอง วัชราภัย
80) สายสวาท ทองสุพรรณ
81) วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์
82) ปรารถนา ยอดมโนธรรม
83) พิมพินี เอี่ยมสะอาด
84) สปัน เล็งเลิศผล
85) หทัยชนก เจริญพงศ์
86) หทัยทิพย์ หทัยเกียรติคุณ
87) อัมพาภรณ์ นิธิประทีป
88) วิบูลย์ ตันติฤทธิศักดิ์
89) ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
90) พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี
91) สุชาดา วุฑฒกนก
92) วัชรินทร์ จงกลสถิต
93) วัฒนีย์ เย็นจิตร
คณะศิลปศาสตร์
94) จิรพร รักษาพล
95) สุรางศรี วิเศษ
96) วิศรุต เลาะวิถี
97) พิมพ์จันทร์ สุวรรณาคร
98) อดิศักดิ์ นุชมี
99) สุนทรา ธรนากร
100) นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
101) ปวริศร ซ่อมศิลป์
102) ศิริมน ศรีนพรัตน์
103) ปิยสุดา ม้าไว
104) นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
105) สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
106) อัจฉรา โหตรภวานนท์
107) จอมแก้ว วิเศษชลหาร
108) ลาตีฟะ กิตติธรรมรัตน์
109) ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
110) ดลธิรา จันทพันธ์
111) อำพน นะมิ
112) ปรัศนียา จารุมณี
113) กมล วงษ์ชิต
114) ชรอยบุญ การาโกซโล
115) ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
116) ฐิตาภา สินธุรัตน์
117) วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
118) วิรุตม์ อินทร์ชูรันต์
119) ศศวรรณ รื่นเริง
120) สุวรรณา ต้นเจริญ
121) อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล
122) รัตนา กาญจนศิริสกุล
123) วรพล มหาแก้ว
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
124) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
125) สุเทพ ชูช่วย
คณะศิลปะและการออกแบบ
126) สิทธิพร ชาวเรือ
127) โลจนา มะโนทัย
128) วรวรรณ โอริส
129) ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
130) สุริยา ศรีสุภาพ
131) พิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
132) วราวรรณ สุวรรณผาติ
133) สุเทพ โลหะจรูญ
134) ชฎารัตน์ บุญถนอม
135) อุรพี หาญเพชรไทย
136) กิติสาร วาณิชยานนท์
137) วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร
138) เกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล
139) เกียรติศักดิ์ วันจรารัตต์
140) เขต ศิริภักดี
141) ชุติมา พรรคอนันต์
142) ณัฐพงศ์ ศรีปุงวิวัฒน์
143) ดนุ ภู่มาลี
144) บุญญาณิศา ตันติพิบูลย์
145) พัชรี รัตนพันธุ์
146) พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์
147) ลลิตา สีมันตร
148) วิชัย เล็กอุทัย
149) วิชัย เมฆเกิดชู
150) วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์
151) สุขเกษม อุยโต
152) สุภาวดี จุ้ยศุขะ
153) อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์
154) อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์
155) อำพรรณี สะเตาะ
156) พจมาน ธารณเจษฎา
157) อนันต์กิตติ์ จันทร์ไกร
158) วัชรี ศรีวิชัย
159) สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
160) กิตติวัฒน์ โลหะการ
161) ลัดดาวัลย์ สารพัฒน์
162) สิรดา ไวยาวัจมัย
163) กำจร แซ่เจียง
164) นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
165) สุชีพ กรรณสูต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
166) กรพงศ์ กรรณสูตร
167) ณัฐกานต์ ร่วมยอด
168) ไพโรจน์ รอดทอง
169) มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
170) ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
171) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
172) กฤตพร ลาภพิมล
173) ปาริษา มูสิกะคามะ
174) พันธุ์ธัช ศรีอรุโณทัย
175) นิพัทธ์ สุภาภรณ์
176) พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
177) รังสิต เจียมปัญญา
178) วิทูล ทิพยเนตร
179) ศิรดล ชำนาญคดี
180) สายใจ ดิถีเพ็ง
181) วรรณวดี สัลลกะชาต
182) นุจรีย์ โลหะการ
183) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
คณะเทคนิคการแพทย์
184) กาญจนา สุริยะพรหม
185) กิตติศักดิ์ แถวนาชม
186) เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
187) สวรรยา พงศ์ปริตร
188) อรนันท์ พรหมมาโน
189) อังสนา โยธินารักษ์
190) พรศรี ตันต์นิติ
191) กันทิมา ชูแสง
คณะศึกษาศาสตร์
192) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
193) บุญเลิศ ส่องสว่าง
194) รุจา ผลสวัสดิ์
195) ประทุม แย้มสุวรรณ
196) กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
สถาบันภาษาอังกฤษ
197) กาญจนา ชีวาสุขถาวร
198) ปรีติ ปิยภัทร์
199) สุกัญญา โพธิสิทธิ์
200) พนิตนาฏ ชูฤกษ์
201) Aj.Adrian Mayers
202) Aj.Matthew Christie
203) ณชล ประสงค์ปัญญา
204) พิมพ์พรรณธร บริสุทธิ์
205) วีระ วันดี
206) ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์
207) สุพัตรา ตู้จินดา
208) จิตติมาน เกียรติวชิรพันธ์
209) มาลี รุ่งไหรัญ
210) มงคล โสดาจันทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
211) ประกายจันทร์ กมลทิพย์สุคนธ์
212) ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
213) คัทลียา มุณีแนม
214) ชม กิ้มปาน
215) ทศพร ทศแสนสิน
216) มนตรี อินทโชติ
217) โกวิท รพีพิศาล
218) ศิริวรรณ วาสุกรี
219) สมชาย เล็กเจริญ
220) จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
221) ทีปภา แจ่มกระจ่าง
222) ปริยาภรณ์ มณีแดง
223) วิมลรัตน์ บุญเสถียร
224) แสงรวี มณีศรี
225) อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
226) ราตรี ทองยู
227) อารมย์ ทองสันติ
228) โกสุม เศรษฐาวงศ์
229) ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ
230) นงนภัส วิสุทธิ
231) นิภาดา ธารีเพียร
232) พรพรรณ สุดใจ
233) เยาวนาถ เจริญสัตยธรรม
234) สุธาสินี ศรีนุ่น
235) อนุรี ชาญธวัชชัย
236) น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
237) นิภา กิมสูงเนิน
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
238) ปรานม ดีรอด
คณะเภสัชศาสตร์
239) วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
240) สุมิตรา สุรัตตะเศรณี
241) ทวีศักดิ์ เทรูยา
242) ธนภัทร ทรงศักดิ์
243) กมลา สดับพจน์
244) อภินีต์ ทวีติยานนท์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
245) ดุสิต ศิริสมบัติ
246) วีรศักดิ์ กิ่งแก้ว
247) สุพาณี ภูติพันธุ์
248) ทัศนาวดี ไพโรจน์บริบูรณ์
249) วสิงห์ กิตติกุล
250) สมาน ดอกกุหลาบ
วิทยาลัยดนตรี
251) นบ ประทีปะเสน
252) สุขชัย ภวการค้าดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
253) วนัสรา เชาวน์นิยม
254) วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
255) ประยงค์ เต็มชวาลา
256) ประสารโชค ธุวะนุติ
วิทยาลัยนานาชาติ
257) ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
258) นวลอนงค์ พันธ์มณี
259) ฐปนัตว์ ศิริพันธุ์
260) ปณิธี สมการดี
261) อรรัชต์ ปรีชาพรประเสริฐ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
262) กรวรรณ พลทรัพย์
263) ปาณิสรา กลั่นเกิดผล
264) ทัศนีย์ เล็บนาค
265) ประธาน จินายน
266) สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
267) ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
268) ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
269) ประภาศรี แพทย์ศิริ
270) วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
271) สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์
272) วรรณมล ยินดีจันทร์
273) ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
274) ธัญญณัฐ บุนนาค
275) มนัส วงษ์สุรีย์รัตน์
276) วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
277) ประพนธ์ จารุยาวงศ์
278) เกษม เสรีพรเจริญกุล
279) รักฝัน สวัสดิพาณิชย์
280) วรรณิยา มีนุ่น
281) สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
282) ชำนาญ ชอบธรรมสกุล
283) สุชาติ จันทวิบูลย์
RSU Cyber University
284) กานดา ว่องไวลิขิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
285) สุพจน์ บุญสิทธิ์
คณะดิจิทัลอาร์ต
286) ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
287) ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
288) ชูชัย อัศวอารีกุล
289) ดนุช จารุทรัพย์สดใส
290) นัฐวุฒิ สีมันตร
291) สุทัศน์ ปาละมะ
292) หทัยชนก เชียงทอง
293) พนัส โภคทวี
คณะนิติศาสตร์
294) เชฎฐ คำวรรณ
295) ยอดยิ่ง บำรุง
296) รพีพร สายสงวน
297) วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
298) วิศรุต สำลีอ่อน
299) สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี
คณะบริหารธุรกิจ
300) พัชรี ต้นติวิภาวิน
301) นพปฎล สุนทรนนท์
302) ศริตา ศุกลธรรม
303) อารีรัตน์ แย้มเกษร
304) เฉลิมพร เย็นเยือก
ศูนย์ e-Learning
305) ไชยรัช เมฆแก้ว
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
306) ชัชชญา พีระธรณิศร์
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
307) สุดาญา ออประยูร
คณะบัญชี
308) นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
สถาบันการบิน
309) พูนลาภ เอี่ยมเจริญ