ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง "การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน"

 

หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกอย่างในตัวบุคคล นับตั้งแต่สภาวะทางกาย อารมณ์ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง การแสดงออก การสื่อสาร กิริยามารยาท ความสามารถทางปัญญา ทักษะ ความสนใจ ความคิดหวัง ความรู้สึก นิสัย ตลอดจนความสำเร็จที่บุคคลนั้นได้รับ รวมทั้งการปรับตัวในการเผชิญปัญหา หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ของชีวิต ทั้งหมดนี้ผสมผสานหลอมรวมกันกลายเป็นบุคลิกภาพประจำตัวของบุคคล การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดี มองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ไม่ต่อต้านหรือยอมรับทุกสิ่งโดยไร้หลักการและเหตุผล ประพฤติตนได้อย่างคงเส้นคงวา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ดี
ครูอาจารย์มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นแม่พิมพ์สร้างบัณฑิต การดำรงอยู่ในหน้าที่ความเป็นครูอาจารย์นั้น นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาความรู้แล้ว คุณสมบัติประการสำคัญที่จำเป็นต้องมีควบคู่กันคือการมีบุคลิกภาพที่ดี เนื่องจากจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา ไว้วางใจสามารถโน้มนำให้เกิดความเชื่อถือปฏิบัติตามได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดซึมซับเนื้อหาวิชาการต่างๆ รวมไปถึงการปกครองควบคุม จัดระเบียบวินัย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตการเรียนและการอยู่ร่วมกับสังคม บนวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฯ นี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบุคลิกภาพของบุคคล 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ผู้สอน
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และคุณลักษณะที่ดีของการเป็นอาจารย์ผู้สอน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 40 คน


วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ จาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วัน เวลา สถานที่

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 11-401 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบุคลิกภาพของบุคคล 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ผู้สอน
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และคุณลักษณะที่ดีของการเป็นอาจารย์ผู้สอน

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์
เรื่อง การสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 401 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ฯ

08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 -10.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ มนุษยสัมพันธ์และการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ
10.00 -10.30 น.  การบรรยาย หัวข้อ ความเข้าใจพื้นฐานด้านบุคลิกภาพ
10.30 -10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน

    12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 -14.30 น.  การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน (ต่อ)
14.30 -14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 -15.30 น.  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
15.30 -16.00 น.  การอภิปรายผล การสรุป และตอบข้อซักถาม


*** สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรม  ( รับจำกัดเพียง 40 ท่าน )
     สุภาพสตรี – เครื่องสำอางค์ , กระจก , หวี , กิ๊บดำ 1 กล่อง , สำลีเช็ดหน้า 
     สุภาพบุรษ – เนคไท ( กรุณาสวมเสื้อเชิ๊ต )


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 10:52

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
2) ยุทธนา ปิติธีรภาพ
3) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
4) นิยมศรี ศรีคุณ
5) จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์
6) ทัศวรรณ พุทธสกุล
7) รณชิต ดีปานแก้ว
8) อินทิรา แถมพยัคฆ์
คณะบัญชี
9) อริสรา ธานีรณานนท์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10) พัชรี คำธิตา
11) วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา
12) สินี สุขกรมใส
13) ชนัฏตา สินธนพงศ์
14) พรรคพงษ์ แก่นณรงค์
15) สราวุธ จันทร์ผง
16) วรรณี เอกศิลป์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
17) ปิ่นประภา ประวิตรสกล
18) ชัชชญา พีระธรณิศร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19) นิศากร จุลรักษา
20) เดือนเพ็ญ ทับทิม
21) ศิริวรรณ วาสุกรี
22) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะเทคนิคการแพทย์
23) ณัฐวุฒิ วงษ์ดีไทย
24) เจนจุรีย์ เนตรสว่าง
25) สวรรยา พงศ์ปริตร
26) กัลยา บุญเพ็ญ
27) นิภาพร เทวาวงศ์
28) ศิริพร โควบุตร
29) พรรณนภา เภาทอง
คณะศิลปศาสตร์
30) นัยนา คำแดง
31) นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
32) จอมแก้ว วิเศษชลหาร
33) ปรัศนียา จารุมณี