ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารและที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ”

 

หลักการและเหตุผล
          บทความวิชาการ เป็นงานเขียนที่มุ่งเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง มุมมอง ทรรศนะ ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการตั้งคำถามที่ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยของนักวิชาการ โดยเขียนเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามแบบฉบับสากลนิยม แล้วจัดทำเป็นงานนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ
          บทความวิชาการมีความสำคัญทั้งต่อตัวผู้เขียน วงการวิชาการ วงการวิชาชีพ และสังคม ในด้านความสำคัญต่อผู้เขียน บทความวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการติดตามความรู้ที่ยกระดับพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดระบบความคิดเพื่อเรียบเรียง ถ่ายทอด และนำเสนอสาระเหล่านั้นออกมาสู่ภายนอกในรูปแบบของงานเขียน ในด้านความสำคัญต่อวงการวิชาการและวงการวิชาชีพ บทความวิชาการเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกระจายความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ในด้านความสำคัญต่อสังคม บทความวิชาการเสนอสาระความรู้และแนวความคิดอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ดังนั้น นักวิชาการไม่ว่าจะอยู่ในวงการวิชาการหรือวงการวิชาชีพใดจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ
          บทความวิชาการที่ดีมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้และเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า ยังถือว่าเป็นเครื่องชี้วัดศักยภาพและความสำเร็จด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย ดังนั้น เหล่าคณาจารย์ นักวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ผลิตผลงานวิชาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ออกสู่สังคมภายในประเทศและสังคมโลก
          ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารและที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ให้สามารถเขียนบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติได้

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการเขียนบทความวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
          2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
          3. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
          อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 60 คน

วิทยากร
          ศาตราจารย์ ดร. สุมาลี  สังข์ศรี และ รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วัน เวลา สถานที่
          วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
          ณ ห้อง 11-401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการเขียนบทความวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
          2. อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
          3. อาจารย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 10:47

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 09:00 ถึง 16:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
2) สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
3) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
4) สิรินทร ปิ่นเวหา
5) อุษา สุวรรณสรวล
6) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
7) พิศมัย จินันทุยา
8) วันทิกา เครือน้ำคำ
9) อินทิรา แถมพยัคฆ์
คณะบัญชี
10) สุปราณี ศุกระเศรณี
11) จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล
12) วัฒนี รัมมะพ้อ
13) เปรมารัช วิลาลัย
14) วัลลภ บัวชุม
15) อัครวัฒน์ พิมพ์แสง
คณะศิลปศาสตร์
16) จิรพร รักษาพล
17) สุรางศรี วิเศษ
18) วิศรุต เลาะวิถี
19) อดิศักดิ์ นุชมี
20) สุนทรา ธรนากร
21) ศิริมน ศรีนพรัตน์
22) ปิยสุดา ม้าไว
23) อารีลักษณ์ บุลสถาพร
24) กุหลัน ทรัพย์ศิริโรจน์
25) นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
26) สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
27) สุภาพิศ โชติธรรมวัฒนา
28) อัจฉรา โหตรภวานนท์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
29) วลัยลักษณ์ ประสงค์สุข
30) สุวรรณ จันทร์อินทร์
31) รักชาติ แสงวงศ์
32) ต้องจิตร สุทธิศรีปก
33) นลินี จำนงค์พล
34) วุฒินัย กกกำแหง
35) ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
คณะศิลปะและการออกแบบ
36) ดนยา เชี่ยววัฒกี
37) โลจนา มะโนทัย
38) วราวรรณ สุวรรณผาติ
39) สุเทพ โลหะจรูญ
40) สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
41) นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
42) ปิ่นประภา ประวิตรสกล
43) ชัชชญา พีระธรณิศร์
คณะพยาบาลศาสตร์
44) ทีปภา แจ่มกระจ่าง
45) ประภา รัตตสัมพันธ์
46) มนสภรณ์ วิทูรเมธา
47) ทัศนีย์วรรณ กัณฑากาศ
48) แสงรวี มณีศรี
49) อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
50) น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
51) วารินทร์ บินโฮเซ็น
52) อาทิตยา สุวรรณ์
คณะเทคนิคการแพทย์
53) ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย
54) เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
55) เยาวลักษณ์ พิมายนอก
56) พรรณนภา เภาทอง
คณะนิเทศศาสตร์
57) เธียรชัย อิศรเดช
58) สยัมวรา เชื้อทิน
59) คมศร สนองคุณ
60) ฐิติ วิทยะสรณะ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
61) ปรานม ดีรอด
สถาบันภาษาอังกฤษ
62) พนิตนาฏ ชูฤกษ์