ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมคณาจารย์ เรื่อง "การใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย"

 

หลักการและเหตุผล

          สถิติเป็นเครื่องมือทางวิชาการที่นักสถิติและนักวิชาการในสาขาต่างๆ พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้แสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา ด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับและใช้ร่วมกันอย่างกว้างขวางในโลกวิชาการ โดยสถิติถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้วิจัยต้องนำมาช่วยในกระบวนการวิจัย เพื่อการพรรณาคุณสมบัติของหน่วยศึกษา/วิเคราะห์ หรือ เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา หรือ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
          การนำสถิติมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสถิติ    รู้ว่าต้องการนำสถิติมาใช้เพื่อการใด  รู้ลักษณะของข้อมูลว่ามีการวัดระดับใด  รู้สถานภาพของตัวแปรที่จะศึกษาว่าเป็นตัวแปรอิสระหรือเป็นตัวแปรตาม รู้หลักการเบื้องต้นของการใช้สถิติ รวมถึง รู้วิธีการนำเสนอ     การอ่านและการตีความหมายผล ซึ่งความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถใช้สถิติได้เหมาะสมกับสถานการณ์
          การที่ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับสถานการณ์  เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ส่งผลให้งานวิจัยชิ้นนั้นเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ แต่ในทางปฏิบัติ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจริงในการทำงานวิจัย คือ นักวิจัยไม่สามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนประเภทต่างๆ  ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการในการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย  อันจะส่งผลให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยที่แท้จริง 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
          2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรม มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย

          อาจารย์จากวิทยาลัย/คณะ จำนวน 40 คน

วิทยากร

          รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ : รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วัน เวลา สถานที่

          วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 11-403 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
          2. อาจารย์ผู้เข้าฝึกอบรมมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 10:46

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2009 เวลา 09:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
คณะวิทยาศาสตร์
1) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
2) ปถมาพร สุกปลั่ง
3) อัจฉราวรรณ ทองมี
4) นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
5) ปัญญา มณีจักร์
6) ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
7) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
8) วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์
9) วัฒนา แซ่โหลว
10) ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
11) พรพิมล เกียรติภาพันธ์
12) พิศมัย จินันทุยา
คณะบัญชี
13) สุปราณี ศุกระเศรณี
14) วรงค์ ผ่องใส
15) อริสรา ธานีรณานนท์
16) สุพจน์ ฉิมเพ็ชร์
17) เกศรา สุพยนต์
18) วันฤดี สุขสงวน
19) วัฒนี รัมมะพ้อ
20) เปรมารัช วิลาลัย
21) วัลลภ บัวชุม
22) อัครวัฒน์ พิมพ์แสง
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
23) พัชรี คำธิตา
24) ชนินทร รัตตสัมพันธ์
25) นพพร แสงสุวรรณ
26) ลาวัณย์ วิจารณ์
27) เจริญวิชญ์ หาญแก้ว
28) ศิริพร ศรีพิบูลย์
29) มณฑา สิงหเสนี
30) สายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา
31) วรรณี เอกศิลป์
สถาบันการบิน
32) สุนทร อารยะปรีชา
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
33) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
34) ศศิรินทร์ แลบัว
35) นันทนิตย์ คงวัน
36) ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
37) ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล
38) วนิดา โอศิริพันธุ์
39) เบ็ญจรัก วายุภาพ
40) กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
41) สุเทพ ชูช่วย
คณะบริหารธุรกิจ
42) ภลดา เรืองหิรัญ
43) อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
44) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
45) ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
46) ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
47) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
48) กฤตพร ลาภพิมล
49) ทรงพล อัตถากร
50) ปาริษา มูสิกะคามะ
51) มัลลิกา จงศิริ
52) สุนีย์ ทองสว่าง
คณะเทคนิคการแพทย์
53) กาญจนา สุริยะพรหม
54) อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
55) กิตติศักดิ์ แถวนาชม
56) ณัฐวุฒิ วงษ์ดีไทย
57) ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย
58) เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
59) อภิชญา หิรัญปุณยปรีดา
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
60) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
61) นิศากร จุลรักษา
62) ประกายจันทร์ กมลทิพย์สุคนธ์
63) วรรณวิภา ติตถศิริ
64) นิธิภา อาจฤทธิ์
65) ภส จันทรศิริ
66) ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
67) อารีรัตน์ ส่งวัฒนา
68) ศิริวรรณ วาสุกรี
69) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะศึกษาศาสตร์
70) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
71) ภีระ ไกรแสงศรี
72) ศตพร ภิรมย์โสภา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
73) ราตรี สันติวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์
74) วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
75) ประภา รัตตสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
76) นัยนา คำแดง
77) นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
78) ปวริศร ซ่อมศิลป์
79) ศิริมน ศรีนพรัตน์
สถาบันวิจัย
80) มีนมาส พรานป่า