ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "PBL กับ การจัดการสอนทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

หลักการและเหตุผล
          ในปี ค.ศ.1950  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก หรือ Problem Based Learning ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในระบบการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนแพทย์ Case Western Reserve University School of Medicine มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา แต่ไม่แพร่หลาย จนกระทั่งปี ค.ศ.1969 โรงเรียนแพทย์ที่ McMaster University รัฐออนตาริโอ แคนาดา ได้นำเอาไปใช้เป็นหลักสูตรทั้งหมดของโรงเรียนแพทย์ จึงทำให้ PBL เป็นที่รู้จักแพร่หลายมานับแต่นั้น 
          PBL เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น โดยอาศัยปัญหาจริงในการปฏิบัติการของวิชาชีพนั้นๆ เป็นตัวแกน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัดไว้ให้โดยอาศัยเครื่องมือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่ถูกกำหนดไว้ตามหลักสูตร บทบาทการเรียนการสอนจะเน้นที่ผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอน ในระบบ PBL การใช้วิธีบรรยายและการป้อนความรู้แบบอื่นแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมาก  ผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมในรูปของโจทย์ปัญหา จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ให้ เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู้เท่านั้น
          ปัจจุบัน PBL ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลสัมฤทธิสูงทางการศึกษา เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในแขนงอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลากหลายสาขา ดังนั้น ทางฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “PBL กับ การจัดการสอนทางแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่อาจารย์ผู้สอน ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
2. เพื่อให้คณาจารย์รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
3. เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบถึงแนวทางการสร้างหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
4. เพื่อให้คณาจารย์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการสอนในรายวิชาของตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วันเวลาและสถานที่
          วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1-302 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์)

ผู้เข้าร่วมโครงการ
          คณาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยากร
          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
          เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนหลายรุ่น นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ PBL แก่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 10:19

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 09:00น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
2) รังษิต บุญแต้ม
3) วรชน ยุกตานนท์
4) สุชาดา วุฑฒกนก
คณะเทคนิคการแพทย์
5) เครือวัลย์ คุ้มครอง
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
6) ปิยนุช ทองผาสุก
7) สุภวรรณ บุญระเทพ
8) ปฐม โสมวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
9) พัตรา สุนทรฐิติเจริญ
10) ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์
11) สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
12) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
13) กนกพร ฉายะบุระกุล
14) บุษบา พิพิธพร
15) ปถมาพร สุกปลั่ง
16) อัจฉราวรรณ ทองมี
17) นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
18) เสมา สอนประสม
19) ทัศนีย์ ปัญจานนท์
20) สมพิศ อิ่มใจ
21) อินทิรา แถมพยัคฆ์
22) ธเนศ พงศ์ธีรรัตน์
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
23) กชพร ต้นสินธุ์
24) สมบัติ พุฒตาล
25) อดิศร สิริสี
26) อธิวัฒน์ กัณหเวก
27) สมบุญ นาคพรม
28) เบญจพร เกาะแก้ว
29) เกษสุดา ไชยวงศ์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
30) วราพร ลักษณลม้าย