ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


บริการของเรา

ระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
  3. ระบบฐานข้อมูลคะแนนประเมินการเรียนการสอนด้วยกระดาษคอมพิวเตอร์
  4. ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  5. ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  6. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
  7. เว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์อื่นๆ

  1. เว็บแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย (พัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี และ ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี)

 

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ไฟล์ประกอบโครงการฝึกอบรม "การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล" 23 เมษา 2557 74
การเขียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัยเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ 278
ใบนำส่งแบบประเมินการเรียนการสอน 234
ไฟล์นำเสนอ โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยหน้าเดียว (Action Research) 1473
ไฟล์ประกอบโครงการฝึกอบรม การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย โดย อ.รณิดา 6 มีนาคม 2558 14
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2557) 133
ไฟล์อบรม R2R วันที่ 18 พ.ค. 2558 0
ไฟล์เอกสารประกอบอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2560 0
ไฟล์ Power Point อบรม 6 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์มาเรียม นิลพันธุ์ 0
ไฟล์ Power Point อบรม 8 มีนาคม 2561 โดยอาจารย์จุฬารัตน์ ธรรมประธีป 0
ไฟล์ประกอบการฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับการวิจัยทางการศึกษา 10 ตุลาคม 2561 โดย ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 0
ไฟล์ประกอบการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ และ การวิเคราะห์ และการเขียนรายงานการวิจัย 12 ตุลาคม 2561 โดย รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร 0
ไฟล์ประกอบการอบรม R2R โดย รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา 0