ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-2 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก 27,800