ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยการใช้สื่อนิทานอีสป สำหรับนักศึกษารายวิชา PAC 336: การกำกับละคร อาจารย์พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข 28,960