ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2560-1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร 64,750