ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2553-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องผสมเสียง อาจารย์สุรัตน์ ทองหรี่ 28,400